Download Print this page

Usuwanie Usterek - Philips AQ 6688/14 Instructions For Use Manual

Stereo radio cassette player
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

USUWANIE USTEREK

W przypadku zaistnienia problemu, przed oddaniem zestawu do naprawy nale¿y sprawdziæ poni¿szå listê. Je¿eli pomimo
poni¿szych wskazówek problemu nie uda¬o siê zlikwidowaæ, nale¿y skontaktowaæ siê z najbli¿szym sprzedawcå lub serwisem.
OSTRZE¯ENIE:
W ¿adnym wypadku nie wolno naprawiaæ zestawu we w¬asnym zakresie, oznacza to bowiem
utratê gwarancji.
PROBLEM
– MO¯LIWA PRZYCZYNA
• ŒRODEK ZARADCZY
PrzydŸwiêk podczas korzystania z zasilacza
– U¿ywany jest nieodpowiedni zasilacz
• Skorzystaæ z zasilacza Philips SBC6650 lub dobrej jakoœci
zasilacza stabilizowanego 3V DC
S¬aba jakoœæ dŸwiêku/brak dŸwiêku
– Wtyczka s¬uchawek nie jest w¬o¿ona do koñca
• W¬o¿yæ wtyczkê s¬uchawek do koñca
– Pokrêt¬o si¬y g¬osu ustawione na minimum
• Zwiêkszyæ si¬ê g¬osu
– Brudna g¬owica magnetofonu
• Oczyœciæ g¬owicê (patrz rozdzia¬ KONSERWACJA)
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
Typ modelu znajduje siê na spodzie urzådzenia, numer seryjny w kieszeni bateryjnej.
Zestaw spe¬nia wymogi Unii Europejskiej odnoœnie poziomu zak¬óceñ radiowych.
24
AQ 6688 /14 - page 24
Silny przydŸwiêk/ szum w radiu
– Antena FM (kabel s¬uchawek) nie jest w pe¬ni rozciågniêta
• Utrzymywaæ antenê FM w pe¬ni rozciågniêtå
– Zestaw znajduje siê zbyt blisko telewizora, komputera, itp.
• Zwiêkszyæ odleg¬oœæ od innego sprzêtu elektrycznego.
– Wyczerpane baterie
• W¬o¿yæ nowe baterie
Nie dzia¬ajå klawisze na obudowie lub wyœwietlacz
– Wy¬adowania elektrostatyczne
• Za pomocå koñcówki d¬ugopisu nacisnåæ otwór RESET,
nastêpnie zaprogramowaæ pamiêæ ponownie
Zmiana kierunku odtwarzania kasety przed koñcem taœmy
– Zawiniêta lub zaplåtana taœma
• Przewinåæ taœmê jeden raz od koñca do koñca.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Philips AQ 6688/14

  Related Content for Philips AQ 6688/14

This manual is also suitable for:

Aq 6688