Download Print this page

Advertisement

Po wybraniu opcji na ekranie pojawią się pozostałe ustawienia.
a. Kliknij przycisk Znajdź serwery. Pojawi się okno dialogowe Wybierz serwer LDAP,
b. Wybierz serwer LDAP, który ma być użyty. Pojawi się informacja o wybranym
c. Kliknij OK, aby zaakceptować wybrany serwer. Informacja o serwerze jest
d. Kliknij przycisk Testuj, aby sprawdzić ustawienia. Wpisz dane identyfikacji sieciowej
13. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Ustawienia faksu.
Poniższa procedura nie obejmuje konfiguracji faksu. Aby włączyć wysyłanie faksów,
Uwaga
sprawdź instrukcje zawarte w Przewodniku informacyjnym dla użytkowników HP 9200C
Digital Sender.
14. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ekranu Ustawienia folderu.
15. Aby włączyć funkcję wysyłania do folderu, zaznacz pole wyboru Włącz wysyłanie do
folderu.
a. Kliknij przycisk Dodaj..., aby dodać nowy folder. Pojawi się okno dialogowe
b. Wpisz nazwę dla foldera w polu tekstowym Alias. Nazwa ta pojawi się w interfejsie
c. Kliknij przycisk Przeglądaj..., aby przejść do wybranego foldera, a następnie kliknij
Uwaga
Obsługiwanymi systemami operacyjnymi dla folderów docelowych są Windows 98, Windows
NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP oraz Novell NetWare.
d. Na liście rozwijanej Dane dostępu wybierz dane identyfikacyjne, których chcesz
e. Kliknij OK, aby zapisać ustawienia. Nowy folder zostanie dodany do listy.
f.
g. W obszarze Dane dostępu do folderów publicznych karty Foldery wpisz dane
PLWW
Novell NDS (jeśli dostępne jest oprogramowanie klienta sieci Novell)
Novell Bindary (jeśli dostępne jest oprogramowanie klienta sieci Novell)
zawierające listę serwerów LDAP w sieci. W pierwszej kolejności może się pojawić
komunikat z poleceniem podania informacji logowania do sieci.
serwerze.
wypełniana na ekranie Ustawienia uwierzytelniania.
w oknie dialogowym Testuj uwierzytelnianie użytkownika, aby sprawdzić, czy
serwer LDAP umożliwia pobieranie adresów e-mail. Jeśli test się nie powiedzie,
skontaktuj się z administratorem sieci, aby rozwiązać problem z konfiguracją
serwera LDAP.
Dodawanie folderu predefiniowanego.
panelu sterowania urządzenia.
OK, aby go zatwierdzić.
użyć do dostępu do folderu. Jeśli wybrano opcję Publiczne, program korzysta
z ustawień Dane dostępu do folderów publicznych z ekranu Ustawienia folderu.
Jeśli wybrano opcję Użytkownik urządzenia wielofunkcyjnego, program
wykorzysta dane identyfikacyjne, użyte do zalogowania na urządzenie.
Powtórz czynności od a do e, aby dodać więcej folderów.
identyfikacyjne dla publicznego dostępu do zapisywania plików w folderach.
Informacja ta jest niezbędna do zapisania listy folderów.
Czynność 9. Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie
19

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: