Download  Print this page

Ustawianie Zegara - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
G
Jeśli urządzenie nie było w użyciu
przez dłuższy czas, przepuścić
jeden cykl wody przez ekspres do
kawy (bez kawy), aby go oczyścić.
W tym celu należy napełnić zbiornik
na wodę do poziomu górnego
oznaczenia filiżanki.
G
Nigdy nie umieszczać karafki w
kuchence mikrofalowej.

ustawianie zegara

1 Podłączyć wtyczkę ekspresu do
kawy do gniazdka sieciowego.
Zaświeci się podświetlenie ekranu,
a ekran zacznie migać.
2 Ustawić prawidłowy czas,
naciskając przycisk zegara
jednokrotnie – wskazanie czasu
będzie się zmieniać w skokach co 1
minutę. Nacisnąć i przytrzymać
wciśnięty przycisk zegara –
wskazanie czasu będzie się
zmieniać w skokach co 15 minut.
G
W razie potrzeby nacisnąć
jednokrotnie przycisk programu,
aby zmieniać format wyświetlania
czasu między 12- i 24-godzinnym.
3 Aby ustawić zegar, należy nacisnąć
przycisk włącznika on/off lub
odczekać 1 minutę, a ustawiony
czas zostanie zapamiętany
automatycznie.
G
Aby ustawić wskazanie zegara w
dowolnej chwili, należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk zegara przez
5 sekund i ustawić wskazanie
zegara zgodnie z wyżej opisaną
procedurą.
Uwaga – Podświetlenie ekranu
wyłączy się automatycznie po 1
minucie.
programowanie automatycznego
zaparzania
1 Ustawić właściwe wskazanie
zegara (patrz 'ustawianie zegara').
2 Nacisnąć przycisk programu.
Symbol zegara i ekran zaczną
migać.
3 Naciskać przycisk zegara, aż
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
zostanie wyświetlony żądany czas
zaparzania (zgodnie z procedurą
opisaną pod nagłówkiem
'ustawianie zegara').
4 Nacisnąć przycisk włącznika on/off,
aby potwierdzić ustawiony czas
automatycznego zaparzania. (Panel
ekranu i kontrolka włącznika on/off
zaczną migać).
5 Nacisnąć przycisk programu, aby
powrócić do bieżącego ustawienia
czasu (włącznik on/off będzie nadal
migał). Cykl zaparzania rozpocznie
się po osiągnięciu ustawionego
czasu, a przycisk włącznika on/off
przestanie migać.
G
Aby sprawdzić ustawiony czas
automatycznego zaparzania, należy
nacisnąć przycisk programu.
G
Aby anulować operację
automatycznego zaparzania, należy
nacisnąć przycisk włącznika on/off,
a ekspres do kawy uruchomi się
natychmiast. Nacisnąć przycisk
ponownie, aby wyłączyć.
pielëgnacja i
czyszczenie
G
Przed przystąpieniem do
czyszczenia zawsze wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę z
gniazdka i odczekać aż ostygnie.
G
Nigdy nie zanurzaj maszynki w
wodzie i nie dopuszczaj do
zamoczenia sznura ani wtyczki.
G
Nie myç czëÿci urzådzenia w
zmywarce do naczyæ.
filtr wody
G
Filtr wody należy wymienić i
wyrzucić po 70 cyklach zaparzania
lub po upływie miesiąca
kalendarzowego, w zależności od
tego, co nastąpi wcześniej.
karafka, wieko, stały filtr, oprawa
filtra, oprawa filtra wody
G
Umyć, a następnie wysuszyć.
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485