Download  Print this page

Polski - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie
dla w¢asnego
bezpieczeæstwa
G
Uważać na parę. Nie unosić wieka
zbiornika w trakcie cyklu
zaparzania.
G
Tylko seria CM470: Nigdy nie
dotykać płyty grzejnej.
G
Zawsze podnosić wieko przy użyciu
występu do otwierania wieka.
G
Nie dotykać gorących części, w tym
miejsca do przechowywania
filiżanki.
G
Trzymaç urzådzenie poza
zasiëgiem dzieci. Nigdy nie nale¯y
dopuÿciç, aby przewód sieciowy
zwisa¢ w miejscu, w którym
mog¢oby chwyciç go dziecko.
Nadmiar przewodu nale¯y wsunåç
do wewnåtrz urzådzenia.
G
Nigdy nie u¯ywaj uszkodzonego
urzådzenia. Oddaj go do
sprawdzenia lub naprawy - patrz
punkt "serwis".
G
Nigdy nie umieszczaç urzådzenia w
wodzie ani nie dopuÿciç do
zamoczenia przewodu sieciowego
lub wtyczki, gdy¯ grozi to
pora¯eniem prådem elektrycznym.
G
Wyjåç wtyczkë z gniazdka
sieciowego:
G G
przed nape¢nieniem wodå,
G G
przed rozpoczëciem
czyszczenia,
G G
po u¯yciu.
G
Nigdy nie zostawiaj w¢åczonego
urzådzenia bez opieki.
G
Nie dopuÿciç do zetkniëcia sië
przewodu sieciowego z
rozgrzanymi elementami.
G
Nie pozwalaj, aby urzådzeniem
bawi¢y sië dzieci.
G
U¯ywaj urzådzenia wy¢åcznie
zgodnie z jego przeznaczeniem: do
u¯ytku domowego.
G
Przed za¢åczeniem urzådzenia
zawsze upewniç sië, ¯e w zbiorniku
znajduje sië woda.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Polski

G
Ekspres do kawy jest przeznaczony
wyłącznie do użycia z
dostarczonym typem karafki.
przed w¢o¯eniem wtyczki do
gniazdka
G
Upewnij sië, ¯e napiëcie sieci jest
takie same, co podane pod spodem
maszynki.
G
Urzådzenie jest zgodne z
Dyrektywå 89/336/EEC
Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej.
przed u¯yciem po raz pierwszy
1 Usuæ wszystkie materia¢y
opakowania.
2 Umyj czëÿci; patrz punkt
"pielëgnacja i czyszczenie".
3 Wsuæ nadmiar sznura do schowka
z ty¢u maszynki.
4 Przepuÿç dwie partie wody przez
maszynkë (bez kawy) aby jå
wyp¢ukaç. Nape¢nij wtedy zbiornik
do poziomu górnego; patrz punkt
"jak zaparzaç kawë".
oznaczenia czëÿci
filtr wody
oprawa filtra wody
wyjmowany zbiornik na wodę
wieko
schowek na nadmiar przewodu
płyta grzejna (tylko seria model
CM470)
przeciwwyciekowy element
aktywujący
przycisk programu
przycisk zegara
włącznik on/off z kontrolką
karafka szklana z wieczkiem
(tylko model serii CM470)
karafka termiczna z wieczkiem
(tylko model serii CM480)
miarka
oprawa filtra
stały filtr kawy (można użyć
również filtru papierowego)
występ do otwierania wieka
regulacja aromatu
miejsce do przechowywania filiżanki
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485