Download  Print this page

Ïesky - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bezpeïnost
G
Dávejte pozor na páru, během
vaření nikdy nezvedejte víko
nádrže.
G
Pouze série CM470: nedotýkejte
se ohřívací desky.
G
Víko vždy odklápějte pomocí
otvírací hubice.
G
Nedotýkejte se horkých součástí
včetně plochy pro postavení šálku.
G
Nepou•têjte dêti do blízkosti
kávovaru. ‡ñºru spot¡ebiïe
nenechávejte p¡epadat p¡es
pracovní desku v místech, kde za
ní mº¥e zatáhnout dítê.
P¡ebyteïnou délku •ñºry natlaïte
do zadní ïásti kávovaru.
G
Nikdy nepou¥ívejte po•kozenƒ
p¡ístroj. Nechejte jej zkontrolovat
nebo opravit: viz "servis".
G
Pozor, spot¡ebiï nenamáïejte do
vody a dbejte na to, aby jeho
p¡ívodní kabel a zástrïka byly v¥dy
suché - hrozí toti¥ nebezpeïí úrazu
elektrickƒm proudem
G
Vypnête z proudu:
G G
p¡ed napu•têním vody
G G
p¡ed ïi•têním
G G
po pou¥ití.
G
P¡ístroj nikdy nenechávejte bez
dozoru.
G
Dávejte pozor, aby se p¡ívodní
kabel nedotƒkal horkƒch ploch.
G
Nedovolte dêtem, aby si
s p¡ístrojem hrály.
G
P¡ístroj je urïen pouze k pou¥ití v
domácnosti.
G
P¡ed zapnutím kávovaru se v¥dy
p¡esvêdïte, ¥e v nádr¥ce je voda.
G
Tento kávovar je vhodný pouze k
použití s dodaným typem skleněné
nádoby.
p¡ed zapnutím do zásuvky
G
P¡esvêdïte se, ¥e elektrické napêtí
v zásuvce odpovídá napêtí
uvedenému na typovém •títku na
spodku spot¡ebiïe.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
G
Tento spot¡ebiï splñuje na¡ízení
Smêrnice Evropského
hospodá¡ského spoleïenství o
odru•ení 89/336/EEC.
p¡ed prvním pou¥itím
1 Spot¡ebiï vybalte.
2 V•echny souïásti umyjte: viz ïást
"péïe a ïi•têní"
3 P¡ebyteïnou délku •ñºry zasuñte
do zadní ïásti spot¡ebiïe.
4 V kávovaru dvakrát p¡eva¡te
maximální mno¥ství vody (bez
kávy), ïím¥ ho proïistíte. Nádr¥ku
p¡itom naplñte a¥ po znaïku
horního •álku. Dále viz ïast
"p¡íprava kávy".
popis kávovaru
vodní filtr
držák vodního filtru
odstranitelná nádrž na vodu
víko
prostor na nadbytečnou délku
kabelu
ohřívací deska (pouze model
série CM470)
aktivátor ochrany proti
odkapávání
tlačítko programování
tlačítko hodin
tlačítko on/off (vypnutí/zapnutí) se
světelným indikátorem
skleněná nádoba a víko (pouze
model série CM470)
tepelná nádoba a víko (pouze
model série CM480)
odměrná lžička
držák filtru
pevný filtr na kávu (místo něj
můžete použít papírový filtr)
hubice na otvírání víka
regulátor chuti
plocha pro postavení stánku
příprava kávy
1 Odklopte víko.
2 Sundejte z kávovaru nádrž na
vodu.
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485