Download  Print this page

Norsk - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sikkerhetshensyn
G
Pass opp for varm damp, løft aldri
lokket på beholderen mens brygging
pågår.
G
For CM470-serien gjelder
følgende: Berør aldri varmeplaten.
G
Benytt alltid den dertil egnede
«leppen» på lokket når du skal løfte
opp lokket.
G
Ikke berør varme deler, inkludert
koppehyllen.
G
Hold barn unna kaffetrakteren. Og la
aldri ledningen henge ned der barn
kan få tak i den. Skyv overflødig
ledning inn bak på kaffetrakteren.
G
Hvis de er tegn til skade på
maskinen, skal den ikke brukes. Få
den kontrollert og reparert, se
"Service".
Legg aldri espressomaskinen i vann
G
eller la ledningen eller støpselet bli
vått - du kan få elektrisk støt.
Trekk ut støpselet:
G
G G
før du fyller på vann
G G
før rengjøring
G G
etter bruk.
G
Ikke gå fra maskinen mens den er i
bruk.
Ikke la ledningen komme i berøring
G
med varme deler.
G
Hold øye med små barn slik at de
ikke leker med apparatet.
G
Apparatet er kun beregnet til bruk i
private husholdninger.
G
Pass alltid på at det er vann i tanken
før du slår på strømmen.
G
Denne kaffemaskinen er kun egnet til
bruk sammen med den medfølgende
kannen.
før du setter i støpselet
G
Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av kaffetrakteren.
G
Denne kaffetrakteren er i
overensstemmelse med EØF-direktiv
89/336/EEC
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner
før du tar kaffetrakteren i
bruk for første gang
1 Fjern all emballasje.
2 Vask delene, se under 'stell og
rengjøring'.
3 Skyv inn overflødig ledning bak på
kaffetrakteren.
4 La vannet strømme gjennom
kaffetrakteren to ganger (uten kaffe)
for å gjøre den ren. Fyll vann på
vannbeholderen til det øverste
merket når du gjør dette. Se 'slik
trakter du kaffe'.
delene
vannfilter
vannfilterholder
avtakbar vannbeholder
lokk
plass for overskytende ledning
varmeplate (kun modell i CM470-
serien)
antidrypp-mekanisme
programknapp
klokkeknapp
på/av-knapp med indikatorlampe
glasskanne og lokk (kun modell i
CM470-serien)
termokanne og lokk (kun modell i
CM480-serien)
måleskje
filterholder
permanent kaffefilter (eller bruk et
papirfilter i stedet)
leppe for åpning av lokket
aromakontroll
koppehylle
slik lager du kaffe
1 Løft av lokket.
2 Løft vannbeholderen ut av
kaffemaskinen.
3 Separer vannfilterholderen ved å dra
enheten fra hverandre og plasser
vannfilteret inni. Sett enheten
sammen igjen.
4 Vri håndtaket på vannfilterholderen
og juster pilen på fundamentet i
henhold bokstaven for den aktuelle
måned, for eksempel F for februar.
36

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485