Download  Print this page

Svenska - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
säkerheten
G
Akta dig för ångan. Lyft aldrig upp
locket under bryggningen.
G
endast CM470-serie: Vidrör
aldrig värmehållningsplattan.
G
Håll alltid i öppningsgreppet när du
öppnar locket.
G
Vidrör inga varma delar såsom
koppförvaringsområdet.
G
Håll barn på avstånd från
kaffebryggaren. Låt aldrig sladden
hänga ner så att barn kan gripa tag i
det. Tryck in överflödig sladd på
baksidan av kaffebryggaren.
G
Använd aldrig maskinen om den är
skadad. Få den kontrollerad eller
reparerad, se "service".
Doppa aldrig kaffebryggaren i vatten
G
och låt inte sladden eller
stickkontakten bli våt – du kan få en
elektrisk stöt.
Dra ur sladden
G
G G
innan du fyller på vatten
G G
innan du rengör kaffebryggaren
G G
efter användning.
G
Lämna aldrig maskinen obevakad.
Se till att sladden inte ligger mot
G
heta föremål.
G
Låt inte barn leka med maskinen.
G
Använd bara maskinen för avsett
bruk i hushållet.
G
Kontrollera alltid att det är vatten i
tanken innan du kopplar på.
G
Denna kaffebryggare lämpar sig bara
för användning med kanna av
medföljande typ.
innan du sätter i kontakten
G
Se till att nätströmmen är samma
som anges på maskinens undersida.
G
Denna maskin uppfyller kraven i
direktiv 89/336/EEG.
innan du använder maskinen
första gången
1 Tag bort allt förpackningsmaterial.
2 Rengör delarna: se "skötsel och
rengöring"
3 Stoppa in överflödig sladd på
baksidan av bryggaren.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Svenska

Vik ut främre omslaget med bilderna.
4 Kör bryggaren två gånger med
vatten (utan kaffe) för att göra ren
den. Fyll tanken till det översta
koppmärket när du gör det. Se "göra
kaffe".
delar
vattenfilter
vattenfilterhållare
borttagbar vattentank
lock
utrymme för överflödig sladdlängd
varmhållningsplatta (endast
modeller i CM470-serien)
aktiveringsmekanism för
antidroppfunktionen
programknapp
klockknapp
på/av-knapp med lampa
glaskanna och lock
(endast CM470-serien)
termoskanna och lock
(endast CM480-serien)
mått
filterhållare
permanentfilter (eller använd
pappersfilter)
grepp för öppning av locket
aromreglage
koppförvaring
brygga kaffe
1 Lyft upp locket.
2 Lyft ut vattentanken ur
kaffebryggaren.
3 Separera vattenfilterhållaren genom
att dra isär enheten och lägg i
vattenfiltret. Montera ihop enheten.
4 Vrid handtaget på vattenfilterhållaren
och se till att pilarna på basen
stämmer överens med bokstaven för
innevarande månad, t.ex. F för
februari.
5 Sänk ner vattenfilterhållaren i
vattentanken och sätt den på plats i
uttaget.
6 Fyll tanken med önskad mängd
vatten. Vattnet måste nå till mellan
övre och nedre koppmärket. Fyll inte
på över MAX-nivån. (Alternativt kan
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485