Download  Print this page

Dansk - Kenwood CM470 series Manual

Cm470 series; cm480 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
sikkerhed
G
Pas på dampen, løft aldrig
beholderens låg og fjern ikke dele
under kaffebrygningen.
G
kun CM470 serien: rør aldrig ved
varmepladen.
G
Løft altid låget ved hjælp af lågets
åbningskant.
G
Berør ikke de varme dele, inklusive
området til opbevaring af koppen.
G
Hold børn væk fra maskinen. Lad
aldrig ledningen hænge ned, hvor et
barn kan gribe fat i den. Skub
overflødig ledning ind på bagsiden af
maskinen.
G
Anvend aldrig en beskadiget
maskine. Få den efterset eller
repareret: se 'service'.
G
Kom aldrig maskinen i vand og lad
ikke ledningen eller stikket blive våde
– du kan få et elektrisk stød.
G
Tag stikket ud:
før der fyldes vand på
G G
inden rengøring
G G
efter brug.
G G
G
Gå aldrig fra maskinen.
G
Undgå, at ledningen kommer i
berøring med varme dele.
G
Lad aldrig børn lege med maskinen.
G
Anvend kun maskinen til det
beregnede, private formål.
G
Sørg altid for, at der er vand i
beholderen, før der tændes for
maskinen.
G
Denne kaffemaskine er kun egnet til
brug med en kande af den
medleverede type.
inden stikket sættes i
stikkontakten
G
Sørg for, at el-forsyningens
spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af maskinen.
G
Denne maskine opfylder
bestemmelserne for
radiostøjdæmpning i EU-direktiv
89/336/EØF.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
før første anvendelse
1 Fjern alt indpakningsmaterialet.
2 Vask delene: se 'vedligeholdelse og
rengøring'.
3 Skub overflødig ledning ind i
maskinens bagside.
4 Lad to hold vand løbe igennem
maskinen (uden kaffebønner) for at
rengøre den. Fyld tanken til det
øverste kopmærke, når dette gøres.
Se 'sådan laver du kaffe'.
oversigt
vandfilter
vandfilterholder
aftagelig vandbeholder
låg
opbevaringsrum til overflødig
ledning
varmeplade (kun model CM470
serien)
drypfri aktiveringsanordning
programknap
urknap
on/off-knap med lampe
glaskande og låg
(kun model CM470 serien)
termokande og låg
(kun model CM480 serien)
måleske
filterholder
permanent kaffefilter (eller brug et
papirfilter i stedet)
lågets åbningskant
aromaknap
område til opbevaring af kop
sådan laver du kaffe
1 Løft låget.
2 Løft vandbeholderen ud af
kaffemaskinen.
3 Skil vandfilterholderen ved at trække
enheden fra hinanden og anbring
vandfilteret indeni. Sæt enheden
sammen igen.
4 Drej håndtaget på vandfilterholderen
og ret pilen på soklen ind med
bogstavet for den aktuelle,
tilsvarende måned, f.eks. F for
februar.
29

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM470 series

This manual is also suitable for:

Cm480 seriesCm470 seriesCm485