Download Print this page

HP MSM720 Quick Start Manual page 6

Hide thumbs Also See for MSM720:

Advertisement

MSM720 Controllers Quickstart
Дата изготовления – Дата изготовления включена в серийный
номер изделия, CCYMPPPZZZ (формат серийного номера HP
для данного изделия). Дата изготовления указана как YM в
серийном номере, где Y соответствует году с началом отсчета в
каждом новом десятилетии, начиная с 2010, а M соответствует
месяцу изготовления устройства. Например, в обозначении 3A
цифра 3 соответствует 2013 году, а A обозначает ноябрь. В
соответствии с данным принятым обозначением, 2010 год
указывается как 0, 2011 – как 1, 2012 – как 2, 2013 – как 3 и т. д.
Месяцы обозначаются как 1 (январь), 2 (февраль) и т. д. до 9
(сентябрь). 0 (ноль) обозначает октябрь, A обозначает ноябрь, а
B обозначает декабрь.
Жасалған күні – Жасалған күні CCYMPPPZZZ (осы өнімге
арналған HP сериялық нөмірінің пішімі) пішіміндегі өнімнің
сериялық нөмірінде қамтылады. Жасалған күні сериялық
нөмірдегі YM ə ріптерімен көрсетіледі. Y ə рпі 2010 жылдан
басталатын ж ə не ə р он жылдан бастап есептелетін жылды
көрсетеді ж ə не M ə рпі құрылғының жасалған айын білдіреді.
Мысалы, 3A таңбалары келісіні білдіреді: 3 – 2013 жылды ж ə не A
қараша айын көрсетеді. Бұл ə діс бойынша, 2010 жыл 0 санымен,
2011 жыл 1 санымен, 2012 жыл 2 санымен, 2013 жыл 3 санымен
ж ə не т.т. көрсетіледі. Айларды 1 мен 9 аралығындағы сандар
көрсетеді:1 саны қаңтар айы үшін, 2 саны ақпан айы үшін ж ə не 9
саны қыркүйек айы үшін. 0 (нөл) саны қазан айы үшін, A ə рпі
қараша айы үшін ж ə не B ə рпі желтоқсан айы үшін қолданылады.
6
© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development
Company, L.P. The information contained herein is
subject to change without notice.
LEDs
June 2015
Printed in
Document part # 5998-7941
*5998-7941*

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

J9696aJ9694aJ9693aJ9695a