Download Print this page

Dane Techniczne - Panasonic RP-WF6000H Operating Instructions Manual

Digital wireless surround headphones
Hide thumbs

Advertisement

Słuchanie materiałów audio
Gdy nie słychać dźwięku w słuchawkach
(funkcja MUTING)
Jeżeli słuchawki znajdują się poza zasięgiem fal radiowych lub fale radiowe słabną, odbiór pogarsza się i
uruchamiana jest funkcja MUTING. W słuchawkach nie będzie wówczas słychać dźwięku. W takim przypadku
należy przesunąć się bliżej nadajnika. Funkcja MUTING zostanie automatycznie wyłączona. Jeżeli nadal
nie słychać dźwięku, należy przestawić słuchawki na inną, bardziej optymalną częstotliwość. (
[Ustawianie optymalnej częstotliwości])
Jeżeli dźwięk w słuchawkach zanika lub występują szumy
(Ustawianie optymalnej częstotliwości)
Zanikanie dźwięku bądź szumy mogą pojawić się, jeżeli słuchawki znajdą się poza zasięgiem fal radiowych
lub w przypadku słabego odbioru spowodowanego zakłóceniami wprowadzanymi przez inne urządzenia
bezprzewodowe, kuchenkę mikrofalową itp., pracujące w paśmie częstotliwości radiowej 2,4 GHz.
Aby ręcznie zmienić optymalną częstotliwość dla nadawania, należy wykonać poniższe czynności.
Nacisnąć jeden raz przycisk [ID/TUNING] na
nadajniku.
● Wskaźnik ID/TUNING na nadajniku zostanie podświetlony
na zielono, nadajnik zmieni częstotliwość i zacznie wysyłać
fale radiowe.
● Słuchawki automatycznie wykryją częstotliwość nadawanego
sygnału, a szumy i zniekształcenia dźwięku zanikną.
Gdy szumy i zniekształcenia dźwięku nie zanikają
Powtarzać powyższą procedurę, do momentu aż zostanie ustawiona najbardziej optymalna częstotliwość.
● Może to nie rozwiązać problemu, jeżeli źródłem zakłóceń w słuchawkach jest cyfrowy telefon bezprzewodowy
lub inne urządzenie. W takim przypadku odsunięcie nadajnika i słuchawek możliwie jak najdalej od cyfrowego
telefonu bezprzewodowego bądź innych urządzeń może wyeliminować szumy i zniekształcenia dźwięku.
Konserwacja
Urządzenie czyścić miękką, suchą szmatką.
● Do czyszczenia nie używać alkoholu, rozcieńczalnika do farb ani benzyny.
● Przed użyciem ściereczki nasączonej środkami chemicznymi należy dokładnie przeczytać dołączoną do niej
instrukcję.

Dane techniczne

Słuchawki (RP-WF6000H)
Pasmo przenoszenia
Zasilanie
Dołączony akumulator niklowo-wodorkowy (1 para) lub 2 dostępne w
handlu baterie alkaliczne „LR6 AA" (nie ma w zestawie)
Masa
Około 380 g (wraz z dołączonym akumulatorem niklowo-wodorkowym)
Uwaga
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
00
8
80
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do naprawy przeprowadzić poniższe kontrole. W przypadku wątpliwości co do
niektórych punktów kontrolnych lub jeżeli środki zaradcze podane w tabeli nie rozwiązują problemu, należy zwrócić
się po wskazówki do sprzedawcy.
Należy również przeczytać część zatytułowaną [Rozwiązywanie problemów] w instrukcji obsługi cyfrowych
słuchawek dźwięku przestrzennego RP-WF6000 (sprzedawanych oddzielnie).
Do sprzedawcy należy zgłosić się zarówno ze słuchawkami jak i nadajnikiem.
poniżej
„Czynności wykonywane przez zakłady usługowe polegające na sprawdzeniu: działania, parametrów technicznych,
czyszczeniu głowic i toru taśmy, regulacji i czyszczeniu mechanizmu, strojeniu programatorów, wymianie żarówek i
bezpieczników–nie są zaliczane do ilości napraw stanowiących podstawę wymiany sprzętu zgodnie z §36, pkt. 1.3.
Uchwały Nr. 71 Rady Ministrów z 1983.06.13., opublikowanej w Monitorze Polskim Nr. 21 z 1983.06.29."
„Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne zewnętrznych części metalowych i z tworzyw sztucznych oraz
sznury przyłączeniowe, słuchawkowe–nie podlegają gwarancji."
Problem
Brak dźwięku.
Słaby dźwięk.
Dźwięk zanika
(może być również
słyszalny szum).
Występuje silny
szum w tle.
Problem z
10 Hz do 24 000 Hz
ładowaniem.
Prawdopodobna przyczyna i sugerowane środki zaradcze
y Ponownie założyć słuchawki.
y Zwiększyć głośność z poziomu słuchawek (
y Załączona została funkcja MUTING (
strona 8).
● Przesunąć się tak, aby znaleźć się w zasięgu fal radiowych.
y Wskaźnik OPR na słuchawkach nie jest podświetlony (
● Dołączony akumulator wyczerpał się. Naładować go lub wymienić baterie
alkaliczne na nowe. Jeżeli wskaźnik OPR dalej nie świeci, dostarczyć urządzenie
do sprzedawcy.
y Identyfikator nadajnika nie został wprowadzony do dodatkowych słuchawek
(
strona 6).
y Dodatkowa para słuchawek jest ładowana.
● Zdjąć dodatkową parę słuchawek z nadajnika (
y Zwiększyć głośność z poziomu słuchawek (
y Pozostawać w zasięgu nadajnika (
strona 6).
y Wskaźnik OPR słuchawek świeci słabo. Dźwięk jest zniekształcony, przerywany lub
występują silne zakłócenia w tle podczas pracy (
● Akumulator wyczerpał się. Naładować go lub wymienić baterie alkaliczne na
nowe.
y Sprawdzić, czy przypadkiem inne urządzenia bezprzewodowe lub kuchenki
mikrofalowe, znajdujące się w sąsiedztwie nadajnika bądź słuchawek, nie korzystają
z pasma częstotliwości radiowej 2,4 GHz (
y Ustawić najbardziej optymalną częstotliwość (
częstotliwości]).
y Wskaźnik OPR/CHARGE na nadajniku nie jest podświetlony na czerwono (
strona 4).
● Sprawdzić, czy słuchawki są prawidłowo położone na nadajniku.
y Została włożona bateria jednorazowa.
● Włożyć znajdujący się w zestawie akumulator niklowo-wodorkowy.
y Włożono inny akumulator niklowo-wodorkowy niż znajdujący się w zestawie.
● Włożyć znajdujący się w zestawie akumulator niklowo-wodorkowy lub specjalny
akumulator zastępczy RP-BP6000 (wyposażenie opcjonalne). (
y Styki ładowania w słuchawkach lub nadajniku są zabrudzone (
● Delikatnie usunąć brud np. za pomocą bagietki.
strona 7).
strona 5).
strona 5).
strona 7).
strona 5).
strona 3).
strona 8 [Ustawianie optymalnej
strona 4)
strona 5).
9
00
81

Advertisement

loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF6000H