Download  Print this page

Advertisement

pl
Dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary SL25,
nowego systemu profesjonalnego prasowania z parą
firmy Siemens.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do
póêniejszej konsultacji.
Wstęp
Przeczytaj instrukcje obsługi. Zawierają one ważne informacje
dotyczące funkcji systemu i kilka porad ułatwiających
prasowanie.
Ten wydajny system generuje jednolity strumień pary wodnej
zapewniający idealne rezultaty prasowania. Wyposażony
jest w pojemny i demontowany zbiornik na wodę może być
napełniany w dowolnym momencie bez wyłączania systemu.
Mamy nadzieję, że z naszym żelazkiem z generatorem pary
prasowanie okaże się przyjemne.
Ważne
Pozostaw instrukcję otwartą na tej pierwszej stronie, gdyż
znajdują się na niej informacje, które pomagają w zrozumieniu
działania urządzenia.
Urządzenie
spełnia
bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane włącznie
do użytku domowego, w związku z czym wykluczone jest
przemysłowe jego wykorzystanie.
Używaj tego urządzenia wyłącznie do celów, do jakich jest
przeznaczone, to jest do prasowania. Jakiekolwiek inne
użycie uznawane jest za nieprawidłowe, i w związku z tym
za niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego lub
nieprawidłowego użycia.
Ogólne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
• Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej,
upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu
wskazanemu na tabliczce znamionowej. Urządzenie
powinno zostać podłączone do gniazdka z uziemieniem.
Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że dysponujesz
gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z uziemieniem.
• Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki
uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed
ponownym użyciem powinno zostać poddane kontroli w
autoryzowanym serwisie technicznym.
• W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie
można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka,
odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
• Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach
zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska
jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia,
zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci
elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0.27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę
energii o impedancję systemu w punkcie zasilania
• Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycz-
nych, sensorycznych oraz umysłowych lub nie posiadające
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzo-
rowane lub zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
• Dzieci powinny pozostawać pod opieką, aby mieć
pewność, że nie bawią się urządzeniem.
70
międzynarodowe
normy
• Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem
wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić zbiornik
wodą.
• Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej
powierzchni; jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona
również stać na stabilnej powierzchni.
• Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki
należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
• Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.
• Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani
żadnym innym płynie.
• Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na
działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce,
szron, itp.)
• Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane
prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego
przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez
wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego centrum
serwisowego.
Ważne:
• Podczas pracy urządzenie osiąga wysokie temperatury
i generuje parę, co może być przyczyną oparzeń w
przypadku niewłaściwego użycia.
• Przewód pary, stacja bazowa a w szczególności samo
żelazko mogą mocno nagrzewać się podczas używania.
• Nie kieruj strumienia pary w stronę osób lub zwierząt.
• Uważaj by kabel nie dotykał podstawy żelazka kiedy jest
ono rozgrzane.
• Pamiętaj, że stacja prasująca może wydzielać parę
jeszcze chwilę po zwolnieniu spustu pary. Jest prawidłowe
działanie.
Opis
1. Demontowany zbiornik na wodę
2. Demontowana podstawka żelazka
3. Wskaźnik świetlny. "Brak wody" / "Ostrzeżenie funkcji
automatycznego oczyszczania"
4. Kontrola pary zmienna*
5. Przewód pary
6. Wyłącznik główny 0/I podświetlany
7. Wskaźnik świetlny. "Para gotowa" /
"Automatyczne wyłączenie"
8. Obudowa wewnętrznego generatora pary
9. Wtyczka sieciowa
10. Tarcza regulacji temperatury
11. Przycisk wylotu pary
12. Wskaźnik świetlny żelazka
13. Stopa
14. Miejsce przechowywania przewodu pary*
* W zależności od modelu
Przygotowanie (A)
1. Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.
2. Ustaw urządzenie poziomo na płaskiej i stabilnej
powierzchni. Można zdjąć podpórkę żelazka z urządzenia
i ustawić je wraz z podpórką na solidnej, stabilnej i
poziomej powierzchni.

Advertisement

This manual also for:

Sl25 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: