Download Print this page

Advertisement

FCC-bestemmelser

Dette utstyret er blitt testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse B i
henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er ment å gi rimelig beskyttelse mot
skadelig interferens ved installasjon i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle
radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det
forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at
det ikke vil forekomme interferens i en bestemt installasjon. Man kan fastslå om det
forekommer interferens ved å slå utstyret av og på igjen. Hvis dette utstyret fører til
interferens som er skadelig for radio- eller fjernsynsmottak, oppfordres brukeren til å
forebygge interferens ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:
Snu eller flytt på mottakerantennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker.
Alle endringer eller modifiseringer av dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av
Merk
Hewlett-Packard Company, kan føre til at du mister retten til å bruke dette utstyret.
NOWW
FCC-bestemmelser
29

Advertisement

Chapters

Troubleshooting

   Related Manuals for HP 9200c

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: