Download  Print this page

Čištění.spařovací.jednotky - Siemens EQ.7 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rozebrání.mléčného.systému.10.kvůli.
čištění:
. ● Mléčný.systém.10.vytáhněte.přímo.z.
přední.části.spotřebiče.
. ● Otáčejte.horní.částí.(10a).proti.směru.
hodinových.ručiček.a.sejměte.ji.ze.spodní.
části.(10b)...
. ● Jednotlivé.části.čistěte.mycím.roztokem.a.
měkkým.hadříkem.
. ● Všechny.součásti.opláchněte.čistou.vo-
dou.a.osušte.
. ● Jednotlivé.části.znovu.sestavte.tak,.aby.
byla.obě.označení.lícovala..Poté.napěňo-
vač.mléka.. v ložte.do.zadní.části.spotřebi-
če.až.na.doraz.
Poznámka:.Všechny.části.šlehače.mléka.
10.můžete.také.dát.do.myčky.nádobí.
Čištění spařovací jednotky
(viz.také.stručný.návod)
Kromě.provádění.programu.automatického.
čištění.je.vhodné.spařovací.jednotku.21.
pravidelně.vyjímat.a.vyčistit.
. ● Spotřebič.přepněte.pomocí.tlačítka.2.
do.„úsporného.režimu".
. ● Spotřebič.zcela.vypněte.pomocí.síťového.
spínače.1.O / I,.žádné.tlačítko.nesvítí.
. ● Držátko.dvířek.20.posuňte.doprava.a.ote-
vřete.dvířka.19.spařovací.jednotky.21.
. ● Posuňte.červenou.pojistku.21b.na.spařo-
vací.jednotce.21.do.levé.krajní.polohy.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 125
. ● Stiskněte.červené.tlačítko.21a,.uchopte.
spařovací.jednotku.21.za.výřezy.(obr. E).
a.opatrně.ji.vyjměte.
. ● Očistěte.spařovací.jednotku.21.důkladně.
pod.tekoucí.vodou.
. ● Síto.spařovací.jednotky.držte.pod.prou-
dem.vody.
Důležité upozornění:.Spařovací.jednotku.
čistěte.bez.použití.mycího.prostředku.a.
nedávejte.ji.do.myčky.nádobí.
. ● Vnitřek.spotřebiče.důkladně.očistěte.vlh-
kým.hadříkem,.odstraňte.případné.zbytky.
kávy.
. ● Nechte.spařovací.jednotku.21.a.vnitřek.
a
.
spotřebiče.vyschnout.
. ● Nasaďte.spařovací.jednotku.21.až.na.
doraz.
. ● Posuňte.červenou.pojistku.21b.do.pravé.
krajní.polohy.a.zavřete.dvířka.19.
cs
125
18.10.2011 14:40:47

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

   Related Content for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: