Download  Print this page

Advertisement

cs
Obsah
Přehled.................................................... 113.
Před.prvním.použitím.............................. 114
Ovládací.prvky. . ....................................... 115
−.Síťový.spínač.O / I................................ 115
a
. . ........................................... 115
−.Otočný.volič......................................... 115
−.Displej.................................................. 116
−.Tlačítko.start. . ...................................... 118
−.Tlačítko.°C........................................... 118
.nastavení............................. 119
−.Nastavení.stupně.mletí........................ 119
Nastavení.v.nabídce. . .............................. 119
−.Jazyk....................................................120
−.Tvrdost.vody........................................120
−.Odvápnění...........................................120
−.Čištění..................................................120
−.Calc'n'Clean.........................................120
−.Autom..vypnout.po...............................120
−.Vodní.iltr..............................................120
−.Kontrast. . ..............................................121
−.Tov..nastavení......................................121
Odběr.horké.vody....................................123
Ukládání.příslušenství.............................126
Rady,.jak.uspořit.energii..........................126
Programy.údržby.....................................126
−.Čištění..................................................128
−.Calc'n'Clean.........................................128
Ochrana.před.mrazem............................130
Příslušenství............................................130
Likvidace.................................................130
Záruční.podmínky. . ..................................130
112
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 112
<
>
..................... 115
Bezpečnostní pokyny
Před použitím spotřebiče si pozorně pře-
čtěte tento návod k použití, postupujte
podle něj a uschovejte si jej!
Prosíme, abyste v případě prodeje spo-
třebiče předali tyto příručky novému
vlastníkovi.
Tento plně automatický přístroj na výro-
bu espresa je určen k přípravě malých
množství kávy v rámci použití v domác-
nosti nebo v nekomerčních prostředích
podobného typu, například v kuchyň-
kách pro zaměstnance, v obchodech,
kancelářích či zemědělských a jiných
malých podnicích, nebo v rámci využí-
vání hosty v zařízeních poskytujících
nocleh a snídani, malých hotelech a po-
dobných ubytovacích zařízeních.
Pokud se na přístroji udělá více než 7500
káv ročně (tj. 7500x proces spaření), pak
spadá již do kategorie profesionálních
přístrojů a vztahuje se na něj pouze roč-
ní záruka.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
¡
Spotřebič.připojte.a.provozujte.v.souladu.s.
údaji.na.typovém.štítku..
Pokud.je.spotřebič.nebo.přívodní.vedení.
poškozeno,.nepoužívejte.jej.
Spotřebič.používejte.jen.ve.vnitřních.prosto-
rách.a.při.pokojové.teplotě.
Nedovolte,.aby.spotřebič.používaly.osoby.
(včetně.dětí).se.sníženými.schopnostmi.
smyslového.vnímání,.omezenými.dušev-
ními.schopnostmi.nebo.nedostatečnými.
zkušenostmi.a.znalostmi,.aniž.by.byly.pod.
dohledem.osoby,.která.je.zodpovědná.za.je-
jich.bezpečnost,.nebo.takovou.osobou.byly.
poučeny..Děti.držte.mimo.dosah.spotřebiče..
Dbejte,.aby.si.děti.se.spotřebičem.nehrály.
V.případě.poruchy.spotřebič.ihned.odpojte.
od.elektrické.sítě.
Opravy.spotřebiče,.např..výměnu.poško-
zeného.přívodního.vedení,.smí.provádět.
pouze.náš.servisní.pracovník,.aby.nedošlo.
k.ohrožení.zdraví.a.poškození.majetku.
18.10.2011 14:40:44

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: