Download Print this page
   

Advertisement

Mini Hi-Fi
System
Model : CM9950
LATVIEŠU | ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
(1 no 2)
Lai skatītu norādījumus papildu funkciju izmantošanai,
apmeklējiet vietni
http://www.lg.com
un ielādējiet Lietotāja
rokasgrāmatu. Daļa satura šajā instrukcijā var atšķirties no jūsu
iekārtas.
ENGLISH | SIMPLE MANUAL (1 of 2)
LIETUVIŲ K. | PAPRASTASIS VADOVAS (1 iš 2)
To view the instructions of advanced features,
Norėdami peržiūrėti pažangiąsias funkcijas, apsilankykite
visit
http://www.lg.com
and then download Owner's Manual.
http://www.lg.com
ir atsisiųskite savininko vadovą. Ne visa
Some of the content in this manual may differ from your unit.
informacija, pateikiama šiame vadove, tiks jūsų įrenginiui.
РУССКИЙ | ПРОСТОЕ
EESTI KEEL | LIHTNE JUHEND (1 / 2)
РУКОВОДСТВО (1 из 2)
Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt
http://www.lg.com; seejärel laadige alla kasutusjuhend. Teatud
Чтобы просмотреть инструкции по усовершенствованным
osa sellest juhendist võib teie seadmest erineda.
функциям, посетите сайт по адресу
http://www.lg.com
и
загрузите Руководство пользователя. Часть содержания,
представленного в этом руководстве, может не
относиться к вашему устройству.
FM Antenna
Disc & Data Playback
Воспроизведение дисков и данных / Disku un datu atskaņošana /
Diskų ir duomenų atkūrimas / Plaadi ja andmete taasesitus
a
,
: USB A (USB 1) /
: USB B (USB 2)
Select CD, USB 1 or USB 2. /
b
CD
USB 2
Выберите CD, USB 1 или USB 2. /
Izvēlieties CD, USB 1 vai USB 2. /
USB 1
Pasirinkite CD, USB 1 arba USB 2. /
Valige CD, USB 1 või USB 2.
Press C / V to select a desired song and press d/M to play. /
c
Нажмите C / V чтобы выбрать нужную композицию, затем
нажмите d/M для воспроизведения. /
Nospiediet C / V lai izvēlētos vajadzīgo dziesmu, un nospiediet
d/M lai atskaņotu. /
Norėdami išrinkti norimą dainą, paspauskite C / V ir norėdami ją
paleisti, paspauskite d/M. /
Vajutage nuppu C / V et valida soovitud lugu ja selle esitamiseks
d/M.
,
During USB 1 / 2 playback, you can adjust the tempo by rotating A / B TEMPO. /
Во время воспроизведения с USB 1 / 2 можно изменить темп, поворачивая регулятор A / B TEMPO. /
USB 1 / 2 atskaņošanas laikā jūs varat regulēt tempu, pagriežot pogu A / B TEMPO. /
Atkuriant per USB 1 / USB 2, galite reguliuoti dainos greitį sukdami A / B TEMPO. /
USB 1/2 taasesitusel saate kohandada tempot, keerates nuppu A / B TEMPO.
Folder Searching / Поиск в папках / Meklēšana mapēs /
Paieška aplankuose / Kausta otsimine
Press PRESET.FOLDER W/S to select a folder and press d/M to play the first file of
the selected folder. /
Нажмите PRESET.FOLDER W/S, чтобы выбрать папку, затем нажмите d/M для
воспроизведения первого файла в выбранной папке. /
Nospiediet pogu PRESET.FOLDER W/S, lai izvēlētos mapi, un nospiediet d/M lai
atskaņotu izvēlētās mapes pirmo failu. /
Norėdami pasirinkti aplanką, paspauskite PRESET.FOLDER W/S ir tada paspauskite
d/M kad pradėtų groti pasirinkto aplanko pirmasis failas. /
Kausta valimiseks vajutage nuppu PRESET.FOLDER W/S ja valitud kaustast esimese
loo esitamiseks d/M.
,
Empty folders are not searched. /
Папка без файлов не будет включена в поиск. /
Meklēšana netiek veikta mapēs, kurās nav failu. /
Aplankuose, kuriuose nėra failų, neieškoma. /
Otsingut ei tehta kaustas, mis ei sisalda faile.
CM9950-DB.DEUSLLK(LVA)_MFL68823989_Sim_1.indd 1
Speaker Connection
Подключение динамиков / Skaļruņa savienojums /
Kolonėlių jungtis / Kõlarite ühendamine
,
Make sure to connect the speaker plugs into their corresponding colored speaker connectors. /
Убедитесь, что динамик подключен к разъему соответствующего цвета. /
Pārliecinieties, ka skaļruņa spraudnis tiek ievietots atbilstošās krāsas skaļruņa savienotājā. /
Patikrinkite, ar kolonėlių kištukai įkišti į atitinkama spalva pažymėtus lizdus. /
Veenduge, et ühendate kõlarite pistiku vastavasse värvilisse pessa.
Connection for SPEAKER LIGHTING / Подключение SPEAKER LIGHTING /
Savienojums funkcijai SPEAKER LIGHTING / SPEAKER LIGHTING jungimas /
Funktsiooni SPEAKER LIGHTING ühendus
www.lg.com
Radio Operation
Управление радио / Radio darbība /
Naudojimasis radiju / Raadio kasutamine
a
b
FM 87.50
Select FM. /
Выберите FM. /
Izvēlieties FM. /
Pasirinkite FM. /
Valige FM.
Tune the desired frequency. (Press and hold for auto tuning. Press for Manual tuning.) /
c
Настройте нужную частоту. (Нажмите и удерживайте для автоматической настройки.
Нажмите для настройки вручную.) /
Uzgrieziet vajadzīgo frekvenci. (Nospiediet un turiet, lai radiostacijas meklētu automātiski.
Nospiediet, lai radiostacijas meklētu manuāli.) /
Nustatykite norimą dažnį. (Norėdami, kad įrenginys automatiškai nustatytų dažnį, palaikykite
paspaudę. Norėdami patys nustatyti dažnį, tiesiog paspauskite.) /
Valige soovitud sagedus. (Hoidke all automaatseadistuseks. Vajutage käsitsi seadistamiseks.)
,
Select STEREO or MONO on FM Function. /
Выберите STEREO или MONO для функции FM. /
FM funkcijai izvēlieties STEREO vai MONO režīmu. /
Pasirinkite STEREO arba MONO, iš funkcijos FM. /
Valige FM funktsioonis STEREO või MONO.
Using External Device ( or )
Использование внешнего устройства (
или
) / Ārējās ierīces (
vai
) izmantošana /
Išorinio prietaiso naudojimas (
arba
) / Välise seadme kasutamine (
või
)
a
AUX IN Connection / Разъем AUX IN / AUX IN savienojums /
AUX IN jungtis / AUX IN ühendus
AUDIO OUT
PORT. IN Connection / Разъем PORT. IN / PORT. IN savienojums /
PORT. IN jungtis / PORT. IN ühendus
<
Select AUX 1, AUX 2 or PORTABLE. /
b
Выберите AUX 1, AUX 2 или PORTABLE. /
Izvēlieties AUX 1, AUX 2 vai PORTABLE. /
Pasirinkite AUX 1, AUX 2 arba PORTABLE. /
Valige AUX 1, AUX 2 või PORTABLE.
z
c
Play the music on the connected external device. /
Воспроизведение музыки на подключенном внешнем устройстве. /
Atskaņojiet mūziku savienotajā ārējā ierīcē. /
Paleiskite muziką prijungtame išoriniame prietaise. /
Esitage muusikat ühendatud välisest seadmest.
Presetting Radio Station
Предустановка радиостанции / Radio stacijas iepriekšiestatīšana /
Radijo stoties išsaugojimas / Raadiojaama eelseadistamine
a
FM 87.50
Select the station to preset. /
Выберите станцию для предустановки. /
Izvēlieties staciju iepriekšiestatīšanai. /
Pasirinkite stotį, kurią norėtumėte išsaugoti. /
Valige eelseadistatav kanal.
b
01
Select the preset number and store the station. /
Выберите номер предустановки и сохраните станцию. /
Izvēlieties iepriekšiestatīšanas numuru un saglabājiet staciju. /
Išsaugojamai radijo stočiai priskirkite skaičių. /
Valige eelseadistuse number ja salvestage kanal.
Select preset station to listen to. /
c
Выберите станцию предустановки для прослушивания. /
Izvēlieties iepriekšiestatītu staciju, ko klausīties. /
Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite atitinkamą skaičių. /
Valige kuulamiseks eelseadistatud kanal.
To delete all the saved station / Чтобы удалить все сохраненные станции / Lai izdzēstu visas saglabātās stacijas /
Norėdami ištrinti visas išsaugotas stotis / Kõigi salvestatud kanalite kustutamine /
Press and hold TUNER MEMORY. /
a
Нажмите и удерживайте TUNER MEMORY. /
Nospiediet un turiet pogu TUNER MEMORY. /
Palaikykite paspaudę TUNER MEMORY. /
Hoidke all nuppu TUNER MEMORY.
Press TUNER MEMORY when 'ERASE ALL?' blinks to confirm. /
b
ERASE ALL ?
Чтобы подтвердить, нажмите TUNER MEMORY, когда мигает ERASE ALL? /
Kad mirgo uzraksts "ERASE ALL?", nospiediet TUNER MEMORY, lai apstiprinātu. /
Norėdami patvirtinti, paspauskite TUNER MEMORY, kai pradeda mirksėti ERASE
ALL?. /
Kui vilgub tuli ERASE ALL?, vajutage kinnitamiseks TUNER MEMORY.
X-BOOM PLUS
X-BOOM PLUS / X-BOOM PLUS /
X-BOOM PLUS / X-BOOM PLUS
You can connect two units to play music together. /
Можно подключить два устройства для одновременного воспроизведения музыки. /
Jūs varat savienot divas iekārtas, lai atskaņotu mūziku kopā. /
Negalite sujungti dvejų įrenginių, kad jie kartu grotų muziką. /
Muusika koosesitamiseks saab kaks seadet omavahel ühendada.
a
Press and hold H/P MODE (X-BOOM PLUS). /
b
Нажмите и удерживайте H/P MODE (X-BOOM PLUS). /
H/P
Nospiediet un turiet pogu H/P MODE (X-BOOM PLUS). /
MODE
Palaikykite paspaudę H/P MODE (X-BOOM PLUS). /
Hoidke all nuppu H/P MODE (X-BOOM PLUS).
X-BOOM PLUS
Rotate H/P VOL./SYNC SET to adjust Delay setting. /
c
Поверните H/P VOL./SYNC SET, чтобы изменить настройку задержки. /
Pagrieziet pogu H/P VOL./SYNC SET, lai noregulētu Aizkavēšanas iestatījumu. /
Norėdami pakeisti užlaikymo nustatymus, pasukite H/P VOL./SYNC SET. /
Keerake nuppu H/P VOL./SYNC SET, et reguleerida viiteaja seadeid.
H/P VOL. / SYNC SET
Press H/P MODE (X-BOOM PLUS) to save the Delay setting. /
d
Нажмите H/P MODE (X-BOOM PLUS) чтобы сохранить настройку задержки. /
H/P
Nospiediet pogu H/P MODE (X-BOOM PLUS) lai saglabātu Aizkavēšanas iestatījumu. /
MODE
Norėdami išsaugoti užlaikymo nustatymus, paspauskite H/P MODE (X-BOOM PLUS). /
Vajutage nuppu H/P MODE (X-BOOM PLUS) et salvestada viiteaja seadeid.
X-BOOM PLUS
,
This function is available on CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH, PORTABLE Function. /
Эта функция доступна в рамках функции CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH, PORTABLE. /
Šī funkcija ir pieejama režīmā CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH, PORTABLE. /
Ši funkcija galima tik naudojant funkcijas CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH, PORTABLE. /
See funktsioon on saadaval funktsioonidega CD, USB 1, USB 2, BLUETOOTH, PORTABLE.
Deleting File
Удаление файла / Faila dzēšana /
Failų trynimas / Faili kustutamine
a
Select the file you want to delete in stop mode. /
Выберите файл, который необходимо удалить в режиме остановки. /
Apturētā režīmā izvēlieties failu, ko gribat izdzēst. /
Veikiant sustabdytu režimu parinkite failą, kurį norėtumėte ištrinti. /
Valige stopprežiimis fail, mida soovite kustutada.
Select the folder you want to delete. /
Выберите папку, которую необходимо удалить. /
Izvēlieties mapi, ko gribat izdzēst. /
Parinkite aplanką, kurį norėtumėte ištrinti. /
Valige kaust, mida soovite kustutada.
Select to delete the file, folder or format the USB. /
b
DEL FILE?
Нажмите для удаления файла, папки или форматирования USB. /
DEL FOLDER?
Izvēlieties, lai dzēstu failu, mapi vai formatētu USB. /
Pasirinkite, kad ištrintumėte failą, aplanką arba kad formatuotumėte USB. /
FORMAT?
Vajutage faili või kausta kustutamiseks või USB vormindamiseks.
DELETE
,
Cancel the selection. /
Отмените выбор. /
Atceliet izvēli. /
Atšaukite žymėjimą. /
Tühistage valik.
c
Perform the selection. /
Выполните выбор. /
Veiciet izvēli. /
Pažymėti. /
Tehke oma valik.
,
This function is supported only in stop status. (USB only). /
Данная функция поддерживается только в состоянии остановки. (Только USB). /
Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī. (tikai USB) /
Ši funkcija galima tik prietaisui veikiant sustabdymo rėžimu. (tik USB). /
Funktsiooni toetab ainult stopprežiim. (Ainult USB).
2015-02-02
5:40:07

Advertisement

   Also See for lg CM9950

   Related Manuals for lg CM9950

   Summary of Contents for lg CM9950

 • Page 1

  Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt Valige AUX 1, AUX 2 või PORTABLE. Nospiediet pogu H/P MODE (X-BOOM PLUS) lai saglabātu Aizkavēšanas iestatījumu. / http://www.lg.com; seejärel laadige alla kasutusjuhend. Teatud MODE Чтобы просмотреть инструкции по усовершенствованным Norėdami išsaugoti užlaikymo nustatymus, paspauskite H/P MODE (X-BOOM PLUS). / osa sellest juhendist võib teie seadmest erineda.

 • Page 2

  „Bluetooth“ prietaisais, net jei pakeisite nustatymus keliuose iš jų, „Bluetooth“ ryšį išlaikys tas prietaisas, kuriame atkuriami failai. / Set on the Bluetooth and select “LG CM9950 (XX)” on your Bluetooth device. / Kui seade on ühendatud mitme Bluetooth seadmega ja te muudate funktsiooni, tagab ainult mängiv seade Bluetooth ühenduse.

 • Page 3

  USB Recording USB Copying Auto Power On • Recording is not supported in BLUETOOTH or LG TV mode. / Запись не поддерживается в режиме BLUETOOTH Запись на USB / USB ierakstīšana / Копирование USB / USB kopēšana / Автоматическое включение/выключение электропитания / или...

 • Page 4

  Failide maksimaalne arv. Set up the sound output of your TV : TV setting menu [ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync (Wireless)] / Сделайте один оборот вокруг ферритового сердечника кабелями R SPEAKERS, кабелями L SPEAKERS и кабелями...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: