Download  Print this page

Black & Decker VP321 Manual page 59

Versapak dustbusters
Hide thumbs

Advertisement

AVISO! Tai como com cualquer bateria, não guarce nem transporte de modo a
que outros objectos em metal possam entrar em contacto com a extremidade
metálica da bateria. Um curto circuito pode crovocar fogo, queimaduras ou
danos na bateria. Por exemplo, não guaroe em aventais, bolsos, caixas de
ferramentas, gavetas, etc., juntamerte com pregos, parafusos, chaves, etc.
Certifique-se que as tampas vermelhas estão colocadas nas baterias quando
não as utiliza, depois de recarregar e quando guardadas ou transportadas.
Atenção: Carregue estas baterias unicamente com carregadores
Black & Decker VersaPak. Baterias fornecidas sem carga!
ΠPOEI∆OΠOIHΣH! Mην αποθηκεύετε ή µεταφέρετε µαζί µε την µπαταρία
οποιοδήποτε µεταλλικ αντικείµενο, το οποίο µπορεί να έρθει σε επαφή µε το
µεταλλικ µέροσ τησ µπαταρίασ. Tο κλειστ κύκλωµα που δηµιουργείται µπορεί να
προκαλέσει φωτιά ή γενικώσ ζηµιά στην µπαταρία. Για παράδειγµα, µην τοποθετήτε
σε ποδιέσ, τσέπεσ, εργαλειοθήκεσ, συρτάρια κ.λ.π. µαζί µε καρφιά, βίδεσ, κλειδιά,
κ.λ.π. Πάντα εξασφαλίζετε τι τα κ κκινα πώµατα αποθήκευσησ και µεταφοράσ
επαναθέτονται στισ µπαταρίεσ κάθε φορά µετά απ χρήση, είτε κατά την φ ρτιση,
είτε κατά την αποθήκευση, είτε κατά την µεταφορά. Προσοχή: Nα φορτίζετε τισ
µπαταρίεσ µ νο µε φορτιστέσ Black & Decker VersaPak. Oι µπαταρίεσ παρέχονται
αφ ρτιστεσ!
ADVARSEL! For alle batterier gælder, at de ikke må opbevares eller anbringes
således, at batteriernes poler kan komme i kontakt med metalemner. Kortslutning
kan forårsage brand, brændemærker eller skade på batteriet. Læg ikke batteriet i
f.eks. arbejdstøj, lommer, værktøjskasser eller andre kasser med løse søm,
skruer, nøgler, værktøj etc. Vær sikker på, at de røde opbevarings- og
transporthætter sættes tilbage på batterierne efter brug, opladning eller ved
opbevaring og transport. Observer: Oplad kun i en Black & Decker VersaPak
oplader. Batterierne er ikke opladet ved levering!
VAROITUS! Mitään akkua ei saa säilyttää tai siirtää niin, että akun napaan
voi osua metalliesine. Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai
vahingoittaa akkua. Älä säilytä akkuja esim. suojavaatteissa, taskuissa,
työkalulaatikossa tai muussa laatikossa, jossa on irtonaisia nauloja, ruuveja,
avaimia, työkaluja, jne. Varmista, että akun punainen suojakorkki on aina käytön
jälkeen akun suojana, latauksen aikana, varastoitaessa tai kuljetettaessa.
Huom: Lataa ainoastaan Black & Deckerin VersaPak -laturilla. Akut toimitetaan
lataamattomina!
ADVARSEL! Batterier skal ikke oppbevares eller flyttes slik at polene ikke kan
komme i kontakt med metallgjenstander. Kortslutning kan forårsake rann,
brennmerker eller skade på batteriet. Eks. verneklær, lommer, verktøyskasser
eller andre kasser med løse spiker, skruer, nøkler, verktøy etc. Vær alltid
påpasselig med å sette den r¢de plasthetten på batteriet etter bruk, ved lading
og under transport. Obs: Bruk kun Black & Deckers VersaPak ladere. Batteriene
blir levert uoppladet!
VARNING! För alla batterier gäller att de inte skall förvaras eller förflyttas så att
metallföremål kan komma i kontakt med batteriernas poler. Kortslutning kan
orsaka brand, brännmärke eller skada på batteriet. Ex. skyddskläder, fickor,
verktygslådor eller andra lådor med lösa spik, skruv, nycklar, verktyg etc. Röda
förvarings- och transportlock skall alltid vara på batterierna efter användning,
under laddning, förvaring och transport. Observera: Ladda enbart med
Black & Decker VersaPak laddare. Batterierna levereras oladdade!

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Vp331