Download  Print this page

Opsætning Af Systemet; Bortskaffelse - Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6 Installation Instruction

Hide thumbs

Advertisement

Spot
Menu
Enter
Panik
Strøm
Netværk
HDD
7.4
Opsætning af systemet
8

Bortskaffelse

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Hvis du trykker på knappen
Spot
Spot-skærme. Når du har valgt skærmen, kan du vælge at få denne Spot-skærm til at vise
et enkelt kamera eller alle kameraer sekventielt. Med infrarød-fjernbetjeningen kan du gå
direkte til de enkelte Spot-skærmmenuer. Med knappen gemmes også forudindstillinger i
PTZ-tilstand.
Hvis du trykker på knappen
Menu
brugernavn og en adgangskode for at få adgang til Opsætning. Hvis du trykker på
knappen, lukkes den aktuelle menu eller dialogboks til opsætning. Hvis du trykker på
knappen Menu i tilstanden Playback, vises menuen Søg. I tilstanden Search kan
klipkopiering foretages umiddelbart ved at trykke på og holde knappen nede i mindst to
sekunder. Med knappen indlæses også en forudindstillet visning i PTZ-tilstand.
Med knappen Enter vælges et fremhævet emne eller afsluttes en indtastning, som du har
foretaget under opsætning af systemet.
Hvis du trykker på knappen
Panik
vises på skærmen. Hvis du trykker på knappen igen, stoppes panikoptagelsen. Sensoren
for infrarød-fjernbetjeningen er placeret nederst til venstre for knappen
sensoren ikke er blokeret af genstande, da fjernbetjeningen i så fald ikke fungerer korrekt.
Strøm-LED'en lyser, når enheden er tændt.
Netværks-LED'en blinker, når enheden er tilsluttet et netværk via Ethernet.
HDD-LED'en blinker, hvis den digitale videooptager optager eller søger efter video på
harddisken.
Knapperne på frontpanelet bruges til at indtaste systemkommandoer og til
programmering. Tryk på knappen
ved at trykke på den korrekte kombination af kameranummerknapper og derefter
trykke på knappen Enter. I brugervejledningen findes detaljerede instruktioner i
opsætning. Dokumentationen findes på cd'en eller i programmappen på pc'ens
harddisk (C:\SISTORE AX\...).
Menuen Opsætning
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat og ikke sammen
med almindeligt husholdningsaffald via de opsamlingsanlæg, som er udpeget af de
offentlige myndigheder.
Det gennemstregede affaldsbeholdersymbol på produktet betyder, at produktet er
underlagt EU-direktiv 2002/96/EF.
Korrekt bortskaffelse og særskilt indsamling af dit gamle udstyr bidrager til at forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Det er en
forudsætning for genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere
oplysninger om bortskaffelse af gammelt udstyr fås ved at kontakte de lokale
myndigheder, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet.
, kan du vælge, hvilke kameraer der skal vises på de fire
, vises skærmen Setup (opsætning). Du skal angive et
, startes panikoptagelse af alle kamerakanaler, og
på frontpanelet, og indtast adgangskoden
Menu
Bortskaffelse
Panik
. Kontroller, at
113
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 500/200 V3.6

This manual also for:

Sistore ax16 500/200 v3.6

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: