Download Print this page

AEG BSS 4806 Instruction Manual: Warunki Gwarancji; Usuwanie

Bluetooth sound system.
Hide thumbs

Advertisement

Język polski
44
Urządzenie jest zgodne z aktualnymi dyrektywami CE,
dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej czy niskiego
napięcia i produkowane jest zgodnie z najnowszymi przepisa-
mi bezpieczeństwa.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty
zakupu.
W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną
do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym
urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wyko-
nania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli
uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.
Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie
wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do
sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu
lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodze-
niem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego,
ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca
zakupu ponosi reklamujący.
Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych
w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest
użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
Gwarancja nie obejmuje:
• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń
sprzętu i wywołanych nimi wad,
• uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych
takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia
zasilania i innych zdarzeń losowych,
• nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycz-
nego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii,
akumulatorów,
• uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego
lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho-
wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz
wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych
przez użytkownika lub osoby niepowołane,
• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile
są one zgodne z podanymi przez producenta,
• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny
wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.
Karta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży, nie
wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczy-
telna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca
sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.
Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upły-
wie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe
urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem
gwarancji na to urządzenie.
Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są
wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia
wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą
gwarancję.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikają-
cych z niezgodności towaru z umową.
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
ul. Opolska 1 a karczów
49 - 120 Dąbrowa

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci"
Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elek-
trycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.
Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić
do miejskich punktów zbiórki.
Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowi-
ska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.
Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie
danego miasta.

Advertisement

   Related Manuals for AEG BSS 4806

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: