Download Print this page

AEG BSS 4806 Instruction Manual: Gebruiksaanwijzing; Nederlands; Locatie Van Bedieningselementen

Bluetooth sound system.
Hide thumbs

Advertisement

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er
veel plezier van beleeft.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING:
Waarschuwt voor gezondheidsrisico' s en duidt op potenti-
aal verwondingsgevaar.
LET OP:
Duidt op potentiaal gevaar voor het apparaat of voor
andere voorwerpen.
OPMERKING:
Duidt op tips en informatie voor u.
Algemene veiligheidsrichtlijnen
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit
apparaat in gebruik neemt, en bewaar hem samen met het
Garantiecertiicaat, het aankoopbewijs en, indien mogelijk,
de originele verpakking inclusief het materiaal in de doos. Als
u het apparaat doorgeeft aan een derde persoon, geef de
gebruiksaanwijzing dan ook door.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het
risico op brand of elektrische schokken te vermijden.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water (bv.
badkamer, zwembad, vochtige kelders).
• Gebruik dit apparaat niet in extreem warme of koude,
stoffige of vochtige plaatsen.
• Dit apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik, en mag
alleen gebruikt worden voor het beoogde doel. Dit ap-
paraat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
• Voorkom dat het netsnoer wordt geknikt, bekneld raakt
of met warmtebronnen in contact komt.
• Voorkom dat mensen over het netsnoer kunnen struike-
len.
• Hanteer nooit de stekker of het netsnoer met natte
handen.
• Sluit het apparaat altijd aan op een correct geïnstalleerde
stopcontact. Controleer dat het spanningsniveau van het
apparaat overeenkomt met de netspanning.
• De stekker moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn.
• Let altijd op de polariteit bij het plaatsen van de bat-
terijen.
• Bedek de ventilatieopeningen van het apparaat niet.
• Dek nooit de luchtgaten af met objecten, zoals tijdschrif-
ten, tafelkleden, gordijnen enz.
• Bescherm het apparaat tegen druip- of spatwater en
plaats geen vazen gevuld met water, zoals bloemenvazen
op het apparaat.
• Open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen mogen
niet op het apparaat worden geplaatst.
• Open de behuizing van het apparaat nooit. Verkeerde
reparaties kunnen ernstig gevaar voor de gebruiker
opleveren. Als het apparaat of vooral het elektriciteits-
snoer beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet meer
en laat het repareren door een gekwaliiceerd specialist.
Controleer het elektriciteitssnoer regelmatig op bescha-
digingen.
• Om gevaar te voorkomen mag het elektriciteitssnoer
alleen vervangen worden met hetzelfde soort snoer door
de producent, de klantenservice van de producent, of
een vergelijkbaar gekwaliiceerd persoon.
• Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal de stek-
ker dan uit het stopcontact en verwijder de batterijen.
Hier volgt een overzicht van de symbolen die op het appa-
raat staan en hun betekenis:
Het symbool van de bliksemschicht waar-
schuwt de gebruiker voor gevaarlijke hoge
spanningsniveau' s binnenin de behuizing.
Het symbool van het uitroepteken wijst de
gebruiker op belangrijke bedienings- of
onderhoudsvoorschriften in de bijbehorende
documenten.
Kinderen en gehandicapten
• Houd voor de veiligheid van uw kinderen het verpak-
kingsmateriaal (plastic zakken, karton, piepschuim enz.)
buiten hun bereik.
WAARSCHUWING!
Laat kleine kinderen niet met verpakkingsmateriaal
spelen i.v.m. verstikkingsgevaar!
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuig-
lijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en/of
kennis tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben
gekregen betrefende het gebruik van het apparaat door
een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
• Houd kinderen onder toezicht om er voor te zorgen dat
zij niet met het apparaat gaan spelen.

Locatie van bedieningselementen

1 STANDBY-toets (Aan/Klaar voor gebruik)
2 FUNCTION toets (Selecteer bron)
3 VOL+/- toetsen (Volume verhogen/verlagen)
4 EQ (Equalizer)-toets
5 Display
6 Netsnoer
7 SUB-WOOFER OUT-connector
8 AUX IN aansluitingen (2x RCA)
9 Draadantenne
10 LINE IN (3,5 mm stereo-ingang)
11 Wandmontage
12 USB-poort

Nederlands

11

Advertisement

   Related Manuals for AEG BSS 4806

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: