Download Print this page

AEG MRC 4106 RC Instruction Manual: Oversikt Over Betjeningselementene; Bruksanvisning

Hide thumbs

Advertisement

Generelle sikkerhetsanvisninger
Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
Ta godt vare på bruksanvisningen, garantibeviset, kassalappen
og helst også esken med innvendig emballasje. Gis apparatet
videre til en tredjeperson, må bruksanvisningen også følge med.
For å unngå fare for brann eller støt bør du ikke utsette
apparatet for regn eller fuktighet. Ikke bruk apparatet i
umiddelbar nærhet til vann (f.eks. på badet, ved et badebas-
seng, i en fuktig kjeller).
Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet.
Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert
stikkontakt. Pass på at den oppgitte spenningen stemmer
overens med spenningen i stikkontakten.
Sørg for riktig polaritet og spenning ved bruk av eksterne
strømadaptere, legg alltid batterier inn riktig vei.
Sett apparatet slik at ventilasjonsåpningene ikke blir tildek-
ket.
Åpne aldri apparathuset. Feilaktige reparasjoner kan medfø-
re stor fare for brukeren. Ved skader på apparatet, spesielt
på strømledningen, må du ikke lenger bruke det, men få
det reparert av en fagmann. Kontroller strømledningen
regelmessig for å se etter eventuelle skader.
De eneste som har tillatelse til å skifte ut en defekt strøm-
ledning, er produsenten, vår kundeservice eller en lignende
kvalifi sert person. Ledningen skal da byttes ut med en
tilsvarende strømledning, for å unngå fare.
Ikke bruk apparatet lenger, trekk støpselet ut av stikkontak-
ten eller ta ut batteriene.
Disse symbolene kan ev. fi nnes på apparatet. De skal henvise
til følgende:
Lyn-symbolet skal gjøre brukeren oppmerksom på
deler inni apparatet som har farlig høy spenning.
Symbolet med utropstegn skal gjøre brukeren opp-
merksom på viktige betjenings- eller vedlikehold-
stips i de medfølgende papirene.
Barn og skrøpelige personer
La aldri emballasjedeler ligge innenfor barns rekkevidde
(plastposer, kartong, styropor, osv.).
OBS! Ikke la små barn leke med plast. De kan kveles!
Pass på at apparatet kun brukes under oppsikt for å besky-
tte barn og skrøpelige personer mot faren for elektrisk støt.
Apparatet er ikke et leketøy. Ikke la små barn leke med det.
Symboler i denne bruksanvisningen
Informasjon som er viktig for din sikkerhet, er merket spesielt.
Følg alltid denne informasjonen for å unngå ulykker og skader
på apparatet:
05-MRC 4106 RC AEG 25
ADVARSEL:
Advarer mot helsefarer og viser mulig skaderisiko.
OBS:
Viser til mulige farer for apparatet eller andre gjenstander.
TIPS: Uthever tips og informasjon for deg.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
Ikke bruk apparatet på ekstremt varme, kalde, støvfylte eller
fuktige steder.
Ikke dekk til noen av ventilasjonsåpningene med gjenstan-
der som blader, duker, gardiner e.l.
Ikke ta på støpselet eller ledningen med våte hender.
Hold støpselet unna varme apparater.
Ikke sett tunge gjenstander på ledningen.
Hold apparatet unna blomstervaser, badekar, vasker osv.
Hvis det kommer fuktighet inn i apparatet, kan det føre til
alvorlige skader.

Oversikt over betjeningselementene

1 Minutt-knapp (MIN)
2 Deaktiver/aktiver den radiostyrte tidsinnstillingen /
Time-knapp (RCC/HR)
3 Funksjonsknapp for tidsinnstilling (MODE)
4 Funksjonsknapp for vekketid (ALARM)
5 Funksjonsknapp for forsinket utkobling (SLEEP)
6 Vekkeintervall (SNOOZE)
7 Funksjonsbryter (AUTO/OFF/ON)
8 LED-indikator for aktivert vekkefunksjon (AL1/AL2)
9 Senderskala
10 TUNING-bryter
11 LED-display
12 BUZZ / VOLUME-kontroll (volumkontroll)
13 LED-anvisning for radiosignal
Ta i bruk apparatet
Velg et egnet sted der apparatet kan stå. Et tørt, jevnt og
sklisikkert underlag der det er enkelt å bruke apparatet,
egner seg godt.
Sørg for at apparatet blir tilstrekkelig ventilert!
Stikk støpselet inn i en forskriftsmessig installert jordet
kontakt, 230 V, 50 Hz. Sjekk at nettspenningen stemmer
med opplysningene på merkeplaten.
Stille klokken automatisk
Et par minutter etter at du har plugget støpselet inn i stik-
kontakten, blir tidsdata automatisk overtatt fra senderen. Så
lenge punktet (13) på displayet blinker, søker apparatet etter
radiosignalet. Finner det et radiosignal, vil displayet vise
- 0 0 -, - 0 1 - osv. Det korrekte klokkeslettet vises på
displayet (punktet (13) lyser).
Klokkeslettet blir automatisk avbalansert hver hele time via
sendersignalet.
25
06.03.2007, 12:31:35 Uhr

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: