Download  Print this page

Advertisement

Viktig säkerhetsinformation
FARA
Trådlösa system kan störa mätapparater och elek-
tronisk utrustning.
Stäng av apparaten när du är på sjukhus eller
flygplan.
Innan du använder den tillsammans med ett
elektroniskt implantat eller ett livsuppehållande
system bör du kontrollera den elektromagne-
tiska kompatibiliteten.
FARA
Risk för interferens med aktiva implantat, t.ex.
pacemakers.
Rådgör med en kardiolog innan du använder
tillbehör med ljudströmningsfunktioner tillsam-
mans med aktiva implantat.
Prestandan av "wireless" kan påverkas av elektro-
magnetiska störningar, t.ex. från en datorskärm.
Flytta bort från störkällan om du upplever pro-
blem.
I vissa länder finns restriktioner gällande använd-
ningen av trådlös utrustning.
Kontakta de lokala myndigheterna för vidare
information.
106

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: