Download  Print this page

Avsedd Användning 104 No - Siemens miniTek Owner's Manual

Hide thumbs
Also See for miniTek
User manual - 360 pages
Manual - 236 pages
Connection manual - 12 pages

Advertisement

Avsedd användning
Avsedd användning
Denna fjärrkontroll är avsedd att styra hörapparater.
Läs och följ instruktionerna i denna bruksanvisning för att
undvika personskador eller skador på fjärrkontrollen.
Symboler:
Var uppmärksam på information markerad med dessa var-
ningssymboler FARA, VARNING eller OBSERVERA!
FARA gör dig uppmärksam på en situation som
kan leda till allvarliga skador, VARNING indikerar
en situation som kan leda till mindre eller måttliga
skador.
OBSERVERA indikerar möjliga skador på produkten.
Råd och tips om hur du kan använda din apparat på
bästa sätt.
Instruktion. Indikerar något som ska göras.
Indikerar ett tillval som inte ingår i alla apparater. Be
din hörselspecialist om hur du ska göra.
Läs och följ instruktionerna i bruksanvisningen.
104

Advertisement

Chapters

   Also See for Siemens miniTek

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: