Download Print this page

Použitie Výrobku; Bezpečnostné Pokyny - Black & Decker XT2000 Manual

Hide thumbs
Also See for XT2000 
Manual - 12 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Použitie výrobku
Vaša žehlička Black & Decker je určená na žehlenie
odevov zhotovených z ľanu, bavlny, hodvábu, vlny
a syntetických materiálov. Tento výrobok je určený iba
na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by mali byť vždy dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia a materiálnych
škôd.
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Použitie výrobku
Pri používaní prístroja buďte vždy obozretní.
Nepoužívajte výrobok vo vonkajšom prostredí.
Nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré ruky.
Pokiaľ ste naboso, s výrobkom nepracujte.
Prívodný kábel veďte tak, aby nevisel cez hrany
stola a nemohol tak byť počas práce neúmyslne
zachytený alebo aby ste oň nezakopli.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za
prívodný kábel. Kábel veďte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo sa nedotýkal horúcich
a mastných povrchov.
Ak sa počas používania kábel poškodí, okamžite
vypojte zariadenie z elektrickej zásuvky v stene.
Nedotýkajte sa kábla, ak je ešte zapojený v elektrickej
zásuvke.
Pokiaľ výrobok nepoužívate, alebo pred čistením ho
vypojte z elektrické zásuvky v stene.
Bezpečnosť iných osôb
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného
priestoru a aby sa dotýkali prístroja alebo prívodného
kábla. Prísny dohľad je vyžadovaný, ak je prístroj
používaný v blízkosti detí.
Po použití
Prístroj vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky
ak ho ponecháte bez dozoru alebo pred výmenou,
čistením alebo kontrolou ktorýchkoľvek jeho častí.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Prehliadky a opravy
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
Ak je akákoľvek časť prístroja poškodená,
nepoužívajte ho.
Zverte opravu všetkých poškodených alebo
nefunkčných častí značkovému servisu.
Pred použitím prívodný kábel riadne prezrite, či nie
je poškodený alebo opotrebovaný.
S prístrojom nepracujte, ak je prívodný kábel alebo
jeho zástrčka poškodená alebo chybná.
Ak sú napájací kábel alebo jeho zástrčka poškodené
či ak sú chybné, musia byť opravené v autorizovanom
servisnom stredisku. Nepokúšajte sa prestrihnúť
prívodný napájací kábel, ani sa ho nepokúšajte sami
opraviť.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Elektrická bezpečnosť
Vždy skontrolujte, či napájacie napätie v sieti
zodpovedá napájaciemu napätiu na výrobnom štítku
náradia.
Varovanie! Tento výrobok musí byť uzemnený.
Prístroj, kábel alebo zástrčku neponárajte do vody
ani do inej kvapaliny.
Pokiaľ potrebujete použiť predlžovací kábel, použite
trojžilový predlžovací kábel vhodný na napájanie
tohto náradia (viď technické údaje).
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa žehličiek
Prívodný kábel veďte tak, aby ste o neho
nezakopli.
Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
Neklaďte prístroj v blízkosti tepelných zdrojov. So
spotrebičom nepracujte v blízkosti výbušných alebo
horľavých pár.
Plniace hrdlo nesmie byť počas práce otvorené.
Spod žehliacej plochy môže unikať para.
Steny môžu byť počas použitia a počas chladnutia
horúce.
Pred pripojením k elektrickej zásuvke a pred
odpojením od elektrickej zásuvky nastavte otočný
volič teploty do polohy min (najnižšia teplota).
Pred ponechaním bez dozoru a pred čistením alebo
kontrolou akýchkoľvek častí zariadenie ponechajte
vychladnúť.
Počas práce a počas chladnutia sa prívodný kábel
nesmie dotýkať horúcej žehliacej plochy.
Nedotýkajte sa žehliacej plochy potiaľ, pokým
vychladne.
Pred vyprázdnením nádržky na vodu počkajte, až
prístroj celkom vychladne, pretože voda v nádržke
môže byť ešte horúca.
Pred plnením a vyprázdňovaním nádržky, čistením
alebo prevádzaním akejkoľvek údržby zariadenie
vždy odpojte od elektrickej siete.
3
SLOVENČINA

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker XT2000

  Related Manuals for Black & Decker XT2000

  Related Content for Black & Decker XT2000

This manual is also suitable for:

Xt2020