Download  Print this page

Kontrola Před Nastavením; Přepnutí Metody Připojení Na Bezdrátovou Síť Lan; Kontrola Směrovače - Canon LBP251dw Settings Manual

Hide thumbs

Advertisement

Zásada popisování provozních pokynů
Tento Průvodce nastavením bezdrátové sítě LAN
popisuje provozní pokyny pomocí obrázků na
obrazovce LBP253x.
Některé dále uvedené provozní pokyny, například
„vyberte ...", se prováděná operace může lišit v
závislosti na modelu přístroje.
● LBP253x
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Select Frequently Used Paper Sizes
Klepněte na položku, na
níž se provozní pokyn
vztahuje.
Kontrola před nastavením
Internet
Je počítač správně připojen ke směrovači (přístupovému
bodu) kabelem sítě LAN nebo pomocí bezdrátové sítě LAN?
Další informace naleznete v příručce k síťovému zařízení, které
používáte, nebo je získáte od výrobce příslušného síťového
zařízení.
Bylo provedeno síťové nastavení v počítači?
Není-li počítač správně nakonfigurován, nelze použít připojení
přes bezdrátovou síť LAN ani po provedení následujících
nastavení.
POZNÁMKA
• Současně nelze připojit kabelovou i bezdrátovou síť
LAN. Ve výchozím nastavení je přístroj navíc nastaven na
možnost „Kabelová síť LAN".
• Pokud se připojíte k síťovému prostředí, které není
zabezpečené, mohlo by dojít k úniku osobních údajů.
Buďte obezřetní.
• Pokud se připojujete přes síť LAN v kanceláři, obraťte se
Cs
na správce sítě.
• Při postupu podle části „Zadání počátečního
nastavení" v příručce Začínáme:
Pokračujte k části „Kontrola směrovače" na pravé straně
tétostránky.
56
● LBP252dw/LBP251dw
Paper Settings
Multi-Purpose Tray
Drawer 1
Drawer 2
Register Custom Paper
Pomocí šipek [▲] , [▼] ,
[ ◄ ] , nebo [ ► ] vyberte
položku, na níž se
provozní pokyn vztahuje,
a stiskněte
.
OK
Směrovač bezdrátové
sítě LAN
Přepnutí metody připojení na bezdrátovou
síť LAN
1
Na výchozí obrazovce vyberte možnost <Nabídka>.
2
Vyberte možnost <Nastavení sítě>.
3
Vyberte možnost <Vybraná kabelová/bezdrátová síť
LAN>.
4
Vyberte možnost <Bezdrátová síť LAN>.
Select LAN
Wired LAN
Wireless LAN
Kontrola směrovače
Vyberte jako metodu připojení bezdrátovou síť LAN. Podle
používaného směrovače (přístupového bodu) vyberte z
následujících dvou metod.
K dispozici je tlačítko.
Přístroj podporuje funkci WPS (Wi-Fi
Protected Setup). Je-li směrovač
(přístupový bod) vybaven tlačítkem a
na směrovači je značka
můžete snadno
provést nastavení.
Pokud si nejste jistí, zda směrovač podporuje funkci WPS, nahlédněte
do příručky dodané s produktem nebo se obraťte na výrobce
produktu.
Bez tlačítka.
Pokud se na směrovači (přístupovém
bodu) nenachází žádné tlačítko, lze
ručně vybrat identifi kátor SSID a
provést nastavení. V tomto případě je
třeba zapamatovat si identifikátor SSID
a síťovýklíč směrovače (přístupového
bodu).
Viz „Zkontrolujte SSID nebo síťový klíč pro směrovač/
přístupový bod bezdrátové sítě LAN." (str. 57), kde se dozvíte, jak
najít vaše SSID a síťovýklíč.
Nastavení pomocí kódu PIN funkce WPS, případně ruční
nastavení:
Elektronická příručka „Připojení k bezdrátové síti LAN"
• Při postupu podle části „Zadání počátečního
nastavení" v příručce Začínáme:
Pokračujte krokem 3 postupu „Nastavení bezdrátové sítě LAN"
(str. 57).
,

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Canon LBP251dw

This manual is also suitable for:

Lbp252dwLbp253x

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: