Download  Print this page

Säkerhetsföreskrifter - Sony HMD-A420 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Säkerhetsföreskrifter
Varning angående nätanslutning
• Använd den medföljande nätkabeln. Om du använder en annan
nätkabel måste du kontrollera att den är kompatibel med
strömkällan.
För kunder i Storbritannien
Om du använder bildskärmen i Storbritannien ska du använda
den medföljande nätkabeln för Storbritannien.
Olika kontakttyper
för 100 till 120 V
för 200 till 240 V
växelström
växelström
• Vänta i minst 30 sekunder när du har stängt av bildskärmen
innan du kopplar bort nätkabeln, så att den statiska
elektriciteten på bildskärmsytan hinner laddas ur.
• När du slagit på skärmen avmagnetiseras bildskärmen under
ungefär 5 sekunder. Då bildas ett starkt magnetfält runt
skärmen som kan påverka data som lagrats på magnetiska
remsor och disketter i närheten av bildskärmen. Förvara därför
ingen magnetisk inspelningsutrustning, band eller disketter i
närheten av bildskärmen.
Utrustningen bör installeras nära ett lättåtkomligt vägguttag.
Installation
Installera inte bildskärmen på följande ställen:
• på underlag (mattor, filtar eller liknande) eller nära material
(gardiner, draperier eller liknande) som kan blockera
ventilationsöppningarna
• nära värmekällor som element eller varmluftsventiler, eller i
direkt solljus
• på platser med stora temperaturskillnader
• där den kan utsättas för mekaniska vibrationer eller stötar
• på instabila ytor
• nära utrustning som genererar magnetism, t ex transformatorer
och högspänningsledningar
• nära eller på elektriskt laddade metallytor
Underhåll
• Rengör skärmen med en mjuk trasa. Om du använder
rengöringsmedel bör du kontrollera att det inte innehåller
antistatiska lösningsmedel eller liknande, eftersom detta kan
angripa skärmens beläggning.
• Vidrör aldrig skärmen med något vasst föremål, som en
kulspetspenna eller skruvmejsel. Om du gör det kan du repa
bildröret.
• Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk duk lätt
fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte någon typ
av slipmedel, avfettningsmedel eller lösningsmedel, t ex
alkohol eller bensin.
Transport
Använd originalkartongen och förpackningsmaterialet om
bildskärmen måste transporteras, t ex för reparation.
4
Hur du använder stället
Skjut in det medföljande stället i skåran om du behöver ändra
vinkeln på bildskärmen. Du kan använda det i antingen vertikalt
eller horisontellt läge. Om du inte skulle behöva använda stället,
kan du använda det som ett CD-ställ.
endast för 240 V
växelström

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Sony HMD-A420

   Related Manuals for Sony HMD-A420

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: