Download Print this page

Lovenčina - Kenwood SMP06 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnosť
Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a
uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
Toto zariadenie vypnite a odpojte z
elektrickej siete:
pred zakladaním a snímaním jeho
súčastí,
po jeho použití,
pred jeho čistením.
Nikdy nedovoľte, aby pohonná jednotka,
elektrická šnúra alebo zástrčka zmokli.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je
poškodené. Dajte si ho skontrolovať
alebo opraviť. Prečítajte si časť servis a
starostlivosť o zákazníkov.
Nikdy nepoužívajte nepovolené
nadstavce.
Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez
dohľadu, keď je zapnuté.
Vždy počkajte, kým sa nožová jednotka
úplne nezastaví a až potom vyberte fľašu
z pohonnej jednotky.
Fľaša je vhodná len na používanie
so studenými zložkami.
Nespracovávajte v nej horúce zložky.
RIZIKO OPARENIA: Túto jednotku
možno používať aj na prípravu polievok.
Tekutiny treba pred mixovaním nechať
vychladnúť na izbovú teplotu.
Nikdy nepite horúce nápoje z fľaše.
Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
107

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood SMP06