Download Print this page

Advertisement

USER GUIDE
LG-K420n
www.lg.com
MFL69483301 (1.0)

Advertisement

Chapters

   Also See for LG LG-K420n

   Summary of Contents for LG LG-K420n

 • Page 1

  USER GUIDE LG-K420n www.lg.com MFL69483301 (1.0)

 • Page 2

  Domyślne aplikacje w urządzeniu podlegają aktualizacjom, a wsparcie dla tych aplikacji może zostać • wycofane bez uprzedzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji dostarczonej z urządzeniem należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy LG. W sprawach związanych z aplikacjami zainstalowanymi przez użytkownika należy kontaktować się z odpowiednim dostawcą usług.

 • Page 3: Table Of Contents

  Przesyłanie danych za pomocą połączenia Wyjmowanie karty pamięci ......24 USB ..................38 Wskazówki dotyczące ekranu LG Bridge ..........39 dotykowego..........25 Funkcje aplikacji LG Bridge: ........39 Dotknięcie................25 Pobranie oprogramowania LG Bridge .....39 Dotknięcie i przytrzymanie ........25 Aplikacje ........40 Przeciągnięcie ...............26 Przesunięcie ..............26 Instalowanie lub odinstalowywanie Podwójne dotknięcie ..........27...

 • Page 4

  Nagrywanie dźwięku lub głosu ......58 Wysyłanie wiadomości ..........45 Pobrane ............58 Widok rozmowy............46 Radio FM ..........58 Zmiana ustawień wiadomości ......46 LG Backup..........59 Aparat............46 Informacje o tworzeniu kopii zapasowych Wykonywanie zdjęcia ..........46 danych w urządzeniu i przywracaniu ich ..59 Opcje aparatu w celowniku ........47 Wykonanie kopii zapasowej danych Po wykonaniu zdjęcia ..........48...

 • Page 5

  Tethering przez Bluetooth ........69 Znaki handlowe ............87 Tryb samolotowy ............69 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ......88 Sieci komórkowe ............69 Aby uzyskać informacje na temat zgodności VPN ..................70 produktu, należy skontaktować się z biurem ................88 Ustawienia Dźwięk i Powiadomienie ..70 Więcej ustawień ............71 Ustawienia Wyświetlacz ......71 Ekran główny ..............71 Ekran blokady ..............72...

 • Page 6: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa I Prawidłowego Użytkowania

  Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się • wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

 • Page 7

  Czyszczenie i konserwacja produktu Korzystaj tylko z oryginalnych baterii, ładowarek i akcesoriów • dodatkowych firmy LG, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

 • Page 8

  Nie upuszczaj telefonu. • Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy. • Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne • przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

 • Page 9

  Jeśli do wnętrza telefonu dostanie się płyn, należy natychmiast • odłączyć go od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów. Płyn, który dostał się do wnętrza telefonu, zmienia kolor etykiety •...

 • Page 10

  Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych • systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa. Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej • blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

 • Page 11

  Miejsca robót strzelniczych Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami. Miejsca zagrożone wybuchem Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych. • Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji •...

 • Page 12

  Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem • ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii. Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy • LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.

 • Page 13

  Wyjmowanie baterii W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy. Aby zdjąć pokrywę komory baterii, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Umieszczając paznokieć kciuka drugiej ręki w wyznaczonym miejscu podnieś pokrywę komory baterii.

 • Page 14: Funkcje, Które Pokochasz

  Funkcje, które pokochasz...

 • Page 15: Quickmemo

  QuickMemo+ Funkcja QuickMemo+ umożliwia tworzenie notatek. Korzystanie z funkcji Capture+ Funkcja QuickMemo+ służy do szybkiego i łatwego tworzenia notatek podczas połączenia na zapisanym obrazie lub bieżącym ekranie urządzenia. Dotknij paska stanu i przeciągnij go w dół, a następnie dotknij ikony Jeśli nie widzisz ikony , dotknij >...

 • Page 16: Wyświetlanie Zapisanej Notatki

  Wyświetlanie zapisanej notatki Dotknij kolejno > > i wybierz album Capture+. Zdjęcie gestem Funkcja Zdjęcie za pomocą gestu umożliwia zrobienie zdjęcia przednim aparatem przez wykonanie gestu ręką. Wykonywanie zdjęć za pomocą gestu Istnieją dwa sposoby korzystania z funkcji robienia zdjęcia za pomocą gestu.

 • Page 17: Podstawy

  Podstawy...

 • Page 18: Akcesoria

  • UWAGA Elementy opisane poniżej mogą być opcjonalne. • Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Dostarczone • elementy są przeznaczone wyłącznie do pracy z tym urządzeniem i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami. Elementy dostarczone z urządzeniem oraz wszelkie dostępne akcesoria mogą...

 • Page 19: Wygląd Urządzenia

  Wygląd urządzenia Obiektyw przedniego Słuchawka aparatu Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia Gniazdo zestawu Port ładowarki/USB słuchawkowego Obiektyw tylnego aparatu Lampa błyskowa Przyciski głośności Przycisk zasilania/ blokowania Punkt dotykowy Głośnik Podstawy...

 • Page 20

  Przycisk Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku • zasilania/ pozwala na włączenie/wyłączenie urządzenia. blokowania Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/ • wyłączenie ekranu. Przyciski Gdy ekran jest wyłączony: głośności Naciśnij przycisk zwiększania głośności • dwukrotnie, aby uruchomić aplikację Capture+. Dwukrotnie naciśnij przycisk zmniejszania •...

 • Page 21: Włączanie I Wyłączanie Urządzenia

  Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci • utknie w gnieździe karty SIM, należy zabrać urządzenie do centrum serwisowego firmy LG w celu wyjęcia karty pamięci. UWAGA W tym urządzeniu działają tylko karty Nano SIM.

 • Page 22

  Wsuń kartę SIM do gniazda karty SIM w sposób przedstawiony na rysunku. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół. Włóż baterię. Aby założyć pokrywę tylną z powrotem na urządzeniu, wyrównaj ją z komorą baterii i dociśnij, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).

 • Page 23: Ładowanie Baterii

  OSTRZEŻENIE Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarki i przewodów zatwierdzonych • przez firmę LG. Korzystanie z niezatwierdzonych do użytku ładowarek, baterii lub kabli może spowodować opóźnienia w ładowaniu baterii. Niezatwierdzone akcesoria mogą spowodować wybuch baterii lub też mogą uszkodzić urządzenie. Tego typu szkody nie są objęte gwarancją.

 • Page 24: Optymalizacja Czasu Eksploatacji Baterii

  Optymalizacja czasu eksploatacji baterii Czas pracy baterii można wydłużyć poprzez wyłączanie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe. Wydłużanie czasu eksploatacji baterii urządzenia: Jeśli nie korzystasz z komunikacji radiowej, wyłącz ją. Jeśli nie •...

 • Page 25: Wyjmowanie Karty Pamięci

  • do nich dostęp. Takie postępowanie może spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Może ono także doprowadzić do uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użyciem kart pamięci, w tym za utratę danych. Podstawy...

 • Page 26: Wskazówki Dotyczące Ekranu Dotykowego

  Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące nawigacji po menu urządzenia. UWAGA Nie naciskaj zbyt mocno – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć • delikatne, ale pewne dotknięcie. Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych •...

 • Page 27: Przeciągnięcie

  Przeciągnięcie Polega na dotknięciu i przytrzymaniu przez chwilę wybranego elementu, a następnie, bez podniesienia palca, przesunięciu go po ekranie do docelowego położenia. Przeciągając elementy ekranu głównego, można zmienić ich położenie. Przesunięcie Polega na szybkim przesunięciu palcem po powierzchni ekranu, nie przerywając ruchu po pierwszym dotknięciu (aby zamiast przesunięcia nie wykonać...

 • Page 28: Podwójne Dotknięcie

  Podwójne dotknięcie Podwójne dotknięcie pozwala przybliżyć/oddalić stronę internetową lub mapę. Przybliżenie przez zsunięcie Zsunięcie lub rozsunięcie palca wskazującego i kciuka pozwala przybliżyć lub oddalić obraz podczas korzystania z przeglądarki, map lub podczas oglądania zdjęć. Podstawy...

 • Page 29: Konfiguracja Konta Google

  Konfiguracja konta Google Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w urządzeniu zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do istniejącego konta Google. Jeśli nie masz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie. Tworzenie konta Google > karta Ogólne > Konta i Dotknij kolejno >...

 • Page 30: Blokowanie I Odblokowywanie Urządzenia

  Blokowanie i odblokowywanie urządzenia Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu i przejście urządzenia w tryb blokady. Urządzenie automatycznie zostaje zablokowane, jeśli nie jest używane przez określony czas. To zapobiega przypadkowym dotknięciom przycisków i oszczędza baterię. Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk zasilania/blokowania i przeciągnij palcem po ekranie w dowolnym kierunku.

 • Page 31: Zmiana Metody Blokowania Ekranu

  UWAGA Pięciokrotne wprowadzenie błędnego wzoru Knock Code powoduje przejście • do logowania do konta Google/zapasowego kodu PIN. Podczas włączania i wyłączania należy dotykać ekranu opuszkami palców, a nie • paznokciami. Konfigurowanie funkcji Knock Code Dotknij kolejno pozycji > > > karta Wyświetlacz > Ekran blokady >...

 • Page 32: Ekran Główny

  Konfigurowanie funkcji Smart Lock > karta Wyświetlacz > Ekran blokady Dotknij kolejno > > > Smart Lock. Przed dodaniem jakichkolwiek zaufanych urządzeń, zaufanych miejsc lub zaufanej twarzy należy skonfigurować ekran blokady (Knock Code, Wzór, Kod PIN lub Hasło). Ekran główny Ekran główny to punkt wyjścia do korzystania z wielu aplikacji i funkcji.

 • Page 33: Powrót Do Poprzednio Używanych Aplikacji

  Ikony aplikacji — dotknij ikony (aplikacji, folderu itp.), aby uruchomić daną funkcję i użyć jej. Wskaźnik lokalizacji — pokazuje, która kanwa ekranu głównego jest obecnie wyświetlana. Obszar przycisku szybkiego dostępu — zapewnia dostęp do funkcji w dowolnej kanwie ekranu głównego za pomocą jednego dotknięcia. Przyciski dotykowe ekranu głównego Powrót do poprzedniego ekranu.

 • Page 34: Dostosowywanie Wyglądu Ekranu Głównego

  Dotknij ikony . Zostanie wyświetlona lista ostatnio używanych aplikacji. Dotknij aplikacji, do której chcesz uzyskać dostęp. Ta operacja nie powoduje zatrzymania poprzedniej aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Pamiętaj o dotknięciu przycisku w celu zamknięcia aplikacji po zakończeniu korzystania z niej. Aby usunąć...

 • Page 35: Panel Powiadomień

  Usuwanie aplikacji z obszaru przycisków szybkiego dostępu Dotknij odpowiedniego przycisku szybkiego dostępu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go na ikonę UWAGA Nie jest możliwe usunięcie przycisku Aplikacje • Dostosowywanie ikon aplikacji na ekranie głównym Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją do czasu jej odblokowania z bieżącej pozycji, a następnie zwolnij ją.

 • Page 36

  Dotknij dowolnego przycisku Szybkie Ustawienia, aby go włączyć/ wyłączyć. Dotknij wybranego przycisku i przytrzymaj go, aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu ustawień funkcji. Aby wyświetlić więcej przycisków przełączania, przesuń palcem w lewo lub w prawo. Dotknij ikony , aby usunąć lub dodać przyciski Szybkie Ustawienia lub zmienić...

 • Page 37: Rejestrowanie Zrzutu Ekranu

  Połączono z siecią Wi-Fi Pełne naładowanie baterii Podłączono przewodowy Ładowanie baterii w toku zestaw słuchawkowy Urządzenie jest podłączone do Połączenie w toku komputera za pomocą kabla USB Nieodebrane połączenie Pobieranie danych Połączenie Bluetooth Przesyłanie danych jest włączone Ostrzeżenie systemowe GPS włączone Synchronizacja danych Ustawiono alarm w toku...

 • Page 38: Klawiatura Ekranowa

  Aby wyświetlić zarejestrowany obraz, dotknij kolejno > > > folder Screenshots. Klawiatura ekranowa Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Po dotknięciu dostępnego pola wprowadzania tekstu na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa. Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu Ikona Opis Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery.

 • Page 39: Przesyłanie Danych Między Komputerem A Urządzeniem

  Otwórz panel powiadomień, dotknij bieżącego typu połączenia, a następnie wybierz Urządzenie multimedialne (MTP). Na komputerze PC zostanie wyświetlone okno, które umożliwi przesłanie wybranych danych. UWAGA Aby komputer mógł wykryć urządzenie, sterownik LG Android Platform Driver • musi być zainstalowany. Sprawdź wymagania dotyczące korzystania z funkcji Urządzenie •...

 • Page 40: Lg Bridge

  LG. Można również wykonać na komputerze kopię zapasową plików, takich jak kontakty i obrazy, lub zaktualizować oprogramowanie urządzenia. UWAGA Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji LG Bridge znajduje się w menu Pomoc • dostępnym po zainstalowaniu i otwarciu programu. W zależności od urządzenia obsługiwane funkcje mogą się różnić.

 • Page 41: Aplikacje

  Aplikacje...

 • Page 42: Instalowanie Lub Odinstalowywanie Aplikacji

  Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji Sklep Sklep Play umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie bezpłatnych i płatnych aplikacji. Otwieranie aplikacji ze sklepu Sklep Play Dotknij > > Otwieranie ekranu ze szczegółowymi informacjami na temat aplikacji W dowolnej chwili podczas przeglądania serwisu Sklep Play dotknij aplikację, aby otworzyć...

 • Page 43: Połączenia

  Połączenia W całym regionie można cieszyć się połączeniami o wysokiej jakości. Nawiązywanie połączenia Dotknij kolejno ikon > Wprowadź numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij Po wprowadzeniu wybranego numeru dotknij , aby wykonać połączenie. Aby zakończyć połączenie, dotknij UWAGA Aby wprowadzić...

 • Page 44: Nawiązywanie Drugiego Połączenia

  Nawiązywanie drugiego połączenia W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji > Dodaj połączenie i wprowadź numer. Dotknij ikony Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszone. Dotknij wyświetlonego numeru, aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć ikony , aby rozpocząć...

 • Page 45: Kontakty

  Kontakty Urządzenie umożliwia dodawanie kontaktów i synchronizowanie ich z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów. Wyszukiwanie kontaktu Dotknij kolejno ikon > Dotknij opcji Szukaj, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu. Wyniki są wyświetlane podczas wpisywania. Dodawanie nowego kontaktu Dotknij kolejno ikon >...

 • Page 46: Tworzenie Grupy

  Dotknij żółtej gwiazdki w prawym górnym rogu ekranu. Gwiazdka zmieni kolor na ciemny, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych. Tworzenie grupy > karta Grupy. Dotknij kolejno > Dotknij kolejno > Nowa grupa. Wprowadź nazwę nowej grupy. Do nowo utworzonej grupy można także przypisać...

 • Page 47: Widok Rozmowy

  Dotknij pola tekstowego i zacznij pisać wiadomość. Dotknij , aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z dostępnych opcji. Dotknij ikony , aby załączyć plik, który chcesz przesłać wraz z wiadomością. Dotknij opcji Wyślij, aby wysłać wiadomość. Widok rozmowy Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem są wyświetlane w porządku chronologicznym, zapewniając wygodne przeglądanie i wyszukiwanie rozmów.

 • Page 48: Opcje Aparatu W Celowniku

  Opcje aparatu w celowniku Dotknięcie tej opcji pozwala ukryć lub wyświetlić opcje aparatu w celowniku. Umożliwia zarządzanie lampą błyskową aparatu. Dotknięcie tej opcji umożliwia przełączanie między przednim i tylnym obiektywem. Dotknięcie tej opcji powoduje otwarcie menu ustawień aparatu. Dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnie zarejestrowane zdjęcie lub klip wideo.

 • Page 49: Po Wykonaniu Zdjęcia

  Pozwala ustawić rozmiar zdjęcia i jakość filmu. Umożliwia wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych. Jeśli funkcja jest włączona, wystarczy powiedzieć na przykład „Cheese” , „Smile” , „LG” , aby zrobić zdjęcie. Ustawienie samowyzwalacza aparatu. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu lub filmie.

 • Page 50: Nagrywanie Klipu Wideo

  Nagrywanie klipu wideo Dotknij > > Skadruj obiekt na ekranie. Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie filmu. Długość nagrania jest wyświetlana w górnej części ekranu. UWAGA Dotknij ikony , aby robić zdjęcia podczas nagrywania filmu. • Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie filmu. Nagrywanie można wznowić...

 • Page 51: Galeria

  Galeria Aplikacja Galeria wyświetla zdjęcia i filmy znajdujące się w pamięci masowej, w tym wykonane za pomocą aplikacji Aparat oraz pobrane z sieci i innych źródeł. Dotknij > > Dotknij albumu, aby go otworzyć i wyświetlić jego zawartość. (Zdjęcia i filmy w albumie są...

 • Page 52: Przybliżanie I Oddalanie

  UWAGA W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików • mogą nie być obsługiwane. Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania • plików może wystąpić błąd. Przybliżanie i oddalanie Aby przybliżyć obraz, należy skorzystać z jednej z następujących metod: Przybliżenie poprzez dwukrotne dotknięcie dowolnego miejsca.

 • Page 53: Usuwanie Zdjęć/klipów Wideo

  Dotknij, aby zablokować lub odblokować ekran. Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji. UWAGA Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie prawej części ekranu w górę lub w • dół umożliwia dostosowanie dźwięku. Podczas odtwarzania filmu przeciągnięcie lewej części ekranu w górę lub w dół •...

 • Page 54: Korzystanie Z Folderów Konta

  Korzystanie z folderów konta Dotknij kolejno > Pokaż wszystkie foldery. • Każde konto zawiera następujące foldery: Odebrane, VIP, Wysłano, Kopie robocze oraz Pokaż wszystkie foldery. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą...

 • Page 55: Muzyka

  Muzyka Urządzenie jest wyposażone w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów. UWAGA W zależności od zainstalowanego oprogramowania, niektóre formaty plików • mogą nie być obsługiwane. Jeśli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania • plików może wystąpić błąd. Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów •...

 • Page 56: Opcje Odtwarzacza Muzyki

  Opcje odtwarzacza muzyki Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie. Dotknij, aby wznowić odtwarzanie. Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego. Dotknij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu. Dotknij, aby odtworzyć ponownie bieżący utwór lub przejść do poprzedniego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.

 • Page 57: Zegar

  Dotknij, aby dodać utwór do ulubionych. Dotknij, aby otworzyć bieżącą listę odtwarzania. Dotknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji. Zegar Aplikacja Zegar umożliwia dostęp do alarmów, timera, czasu globalnego i funkcji stopera. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez dotknięcie zakładek znajdujących się...

 • Page 58: Zegar światowy

  Zegar światowy Karta Czas globalny pozwala w łatwy sposób sprawdzić aktualny czas w innych miastach na całym świecie. Dotknij karty Zegar światowy. Dotknij , aby wybrać żądane miasto. Stoper Karta Stoper pozwala na używanie urządzenia jako stopera. Dotknij karty Stoper. Dotknij przycisku Start, aby uruchomić...

 • Page 59: Dyktafon

  Dyktafon Aplikacja Dyktafon pozwala nagrywać pliki dźwiękowe do wykorzystania na wiele sposobów. Nagrywanie dźwięku lub głosu Dotknij > > Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie. Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie. Dotknij ikony , aby odsłuchać nagranie. UWAGA Dotknij ikony , aby uzyskać...

 • Page 60: Lg Backup

  Ta aplikacja LG Backup jest obsługiwana przez różne urządzenia firmy LG, a także różne wersje oprogramowania i systemy operacyjne. Dzięki temu w przypadku zakupu nowego urządzenia firmy LG można utworzyć kopię...

 • Page 61: Wykonanie Kopii Zapasowej Danych Przechowywanych Na Urządzeniu

  Wykonanie kopii zapasowej danych przechowywanych na urządzeniu Dotknij > > Wybierz żądane opcje. Przenoś dane pomiędzy urządzeniami — pozwala skopiować dane ze • starego urządzenia do nowego urządzenia. Kopia zapasowa i przywracanie — pozwala utworzyć kopię zapasową • danych lub przywrócić dane z kopii zapasowej. Aplikacje Google Firma Google zapewnia rozrywkę, możliwość...

 • Page 62

  YouTube Umożliwia oglądanie lub tworzenie filmów i udostępnianie je innym osobom. Dysk Umożliwia przechowywanie treści w chmurze, dostęp do nich z dowolnego miejsca oraz udostępnianie ich innym osobom. Muzyka Play Umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki w urządzeniu. Filmy Play Umożliwia oglądanie filmów przechowywanych na urządzeniu i pobieranie różnych treści do oglądania z witryny Play Store.

 • Page 63: Ustawienia

  Ustawienia...

 • Page 64: Przechodzenie Do Menu Ustawienia

  Przechodzenie do menu Ustawienia Aplikacja Ustawienia umożliwia dostosowanie i spersonalizowanie urządzenia. Otwieranie aplikacji ustawień Dotknij > dotknij i przytrzymaj > Ustawienia systemu. • Dotknij > > • Wyświetlanie ustawień Dotknij opcji , aby przełączyć tryb widoku. Widok listy — umożliwia przewijanie listy w górę i w dół. •...

 • Page 65: Wi-fi Direct

  Bluetooth. UWAGA Firma LG nie odpowiada za utratę, przejęcie ani niewłaściwe użycie danych • wysyłanych lub odbieranych przy użyciu funkcji Bluetooth. Dane należy udostępniać i odbierać tylko z zaufanych, odpowiednio •...

 • Page 66

  Parowanie urządzenia z innym urządzeniem Bluetooth Na ekranie Ustawienia dotknij karty Sieci > Bluetooth. Dotknij opcji , aby włączyć Bluetooth i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych urządzeń Bluetooth. Jeśli chcesz dodatkowo wyszukać urządzenia znajdujące się w zasięgu, • dotknij pozycji SZUKAJ. Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić...

 • Page 67: Dane Komórkowe

  Dane komórkowe Umożliwia wyświetlenie użycia danych oraz limitu użycia danych. Dotknij opcji , aby włączyć lub wyłączyć połączenie danych. • Pozwala to na zarządzanie użyciem danych. Można również użyć połączenia sieci Wi-Fi dla transmisji danych. Ustawienia połączeń Umożliwia konfigurowanie różnych ustawień połączeń. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Sieci >...

 • Page 68: Nfc

  Przycisk zasilania kończy rozmowę – umożliwia używanie przycisku • zasilania do kończenia połączeń. Oczekujące poł. przychodzące — włączenie tej opcji pozwala • wyciszyć połączenia przychodzące poprzez obrócenie urządzenia. Blokowanie połączeń – umożliwia blokowanie połączeń • przychodzących, wychodzących lub międzynarodowych. Czas połączeń – umożliwia wyświetlanie czasu połączeń dla różnych •...

 • Page 69: Android Beam

  Android Beam Kiedy ta funkcja jest włączona, możesz przesłać zawartość aplikacji do innego urządzenia obsługującego technologię NFC, trzymając urządzenia blisko siebie. Wystarczy zbliżyć do siebie urządzenia (zazwyczaj ich tylne części), a następnie dotknąć ekranu. Aplikacja określa rodzaje przesyłanej zawartości. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Sieci > Udostępnij & Połącz > Android Beam Dotknij opcji , aby włączyć...

 • Page 70: Punkt Dostępowy Wi-fi

  Punkt dostępowy Wi-Fi Umożliwia udostępnianie przez urządzenia połączenia internetowego z siecią urządzenia. Utwórz punkt dostępu, aby udostępnić połączenie. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Sieci > Powiązanie. Dotknij opcji , aby włączyć punkt dostępu Wi-Fi. Dotknij opcji Ustaw punkt dostępu Wi-Fi, aby zmienić identyfikator SSID, typ zabezpieczenia, hasło i inne opcje punktu dostępu.

 • Page 71: Vpn

  Urządzenie pozwala na dodanie, konfigurację i zarządzanie wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), które umożliwiają łączność i uzyskanie dostępu do zasobów wewnątrz zabezpieczonej sieci lokalnej, na przykład sieci firmowej. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Sieci > Więcej > VPN. Ustawienia Dźwięk i Powiadomienie Umożliwia zmianę...

 • Page 72: Więcej Ustawień

  Wybierz ekran główny – wybierz żądany motyw ekranu głównego. • Motyw – ustawia motyw ekranu urządzenia. Nowe tematy można • pobrać z usługi LG SmartWorld. Tapeta – ustawia tapetę ekranu głównego. • Efekt ekranu – umożliwia wybranie typu efektu wyświetlanego •...

 • Page 73: Ekran Blokady

  Ekran blokady Umożliwia dostosowanie ustawień ekranu blokady. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Wyświetlacz > Ekran blokady. Wybierz blokadę ekranu – umożliwia ustawienie typu blokady ekranu • w celu zabezpieczenia urządzenia. Smart Lock – urządzenie pozostaje odblokowane, kiedy podłączone • jest zaufane urządzenie lub gdy znajduje się w zaufanym miejscu. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się...

 • Page 74: Więcej Ustawień Wyświetlania

  Język – wybierz język obsługi urządzenia. • Klawiatura, której używasz – umożliwia wybór domyślnego typu • klawiatury. Klawiatura LG – umożliwia zmianę ustawień klawiatury LG. • Pisanie głosowe Google – włączenie tej opcji powoduje wybranie • funkcji pisania głosowego Google do wprowadzania danych. Dotknij ikony Ustawienia, aby zmienić...

 • Page 75: Lokalizacja

  Wyszukiwanie głosowe – dotknięcie pozwala skonfigurować • ustawienia wyszukiwania głosowego. Przetwarzanie tekstu na mowę – dotknięcie pozwala ustawić • preferowany silnik i ogólne ustawienia przetwarzania tekstu na mowę. Prędkość kursora – ustaw prędkość kursora. • Odwróć przyciski – Odwrócić przyciski myszy, aby używać główny •...

 • Page 76: Ułatwienia Dostępu

  KONTA – pozwala wyświetlić wszystkie dodane konta. Dotknij konto, • aby je wyświetlić i/lub nim zarządzać. DODAJ KONTO – Dotknij, aby dodać nowe konto. • Ułatwienia dostępu Menu ustawień Ułatwienia dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w urządzeniu.

 • Page 77: Klawisz Skrótu

  - Wyłącz wszystkie dźwięki – zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie wszystkich dźwięków urządzenia. - Typ dźwięku – ustawianie formatu audio. - Balans dźwięku – ustawianie przekierowania dźwięku. Przesuń suwak, aby ustawić tę funkcję. Ruch & widzenie – pozwala ustawić opcje dla osób z zaburzeniami •...

 • Page 78: Zabezpieczenia

  Zabezpieczenia Menu to pozwala skonfigurować sposób ochrony urządzenia i zawartych w nim danych. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Ogólne > Zabezpieczenia. Zablokowanie zawartości – pozwala wybrać typy blokady do • blokowania notatek z aplikacji QuickMemo+. Zaszyfruj telefon – umożliwia szyfrowanie danych na urządzeniu •...

 • Page 79: Quick Cover View

  Quick Cover View Obudowa Quick Cover umożliwia sprawdzanie połączeń przychodzących oraz zatrzymywanie alarmu/stopera przy zamkniętej pokrywie. W celu odblokowywania przy użyciu pokrywy, ekran blokady musi być ustawiony na Przesunięcie. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Ogólne > Quick Cover View. Data i czas Pozwala ustawić...

 • Page 80: Bateria I Oszczędzanie Energii

  Bateria i oszczędzanie energii Wyświetla aktualny stan baterii, w tym procent pozostałego poziomu naładowania i stan ładowania. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii. Zużycie baterii – wyświetla poziom wykorzystania baterii i szczegóły • użycia baterii. Dotknij jednej z pozycji, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

 • Page 81: Kopia Zapasowa I Resetowanie

  Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi. Na ekranie Ustawienia dotknij karty Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie. LG Backup – tworzy i przywraca kopie zapasowe wszystkich • informacji znajdujących się w urządzeniu na wypadek jego utraty lub wymiany. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z punktem LG Backup w rozdziale Aplikacje.

 • Page 82: Dodatek

  Dodatek...

 • Page 83: Aktualizacja Oprogramowania Urządzenia

  Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować urządzenie przez połączenie komórkowe bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia. Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w urządzeniu, wybierając kolejno: Ustawienia >...

 • Page 84: Często Zadawane Pytania

  Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania urządzenia. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania urządzenia.

 • Page 85

  Wiadomość Możliwe przyczyny Możliwe środki zaradcze Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, Niezgodne W przypadku zapomnienia kodu wprowadzając go kody skontaktuj się z operatorem sieci. ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne. Funkcja Nie można nieobsługiwana ustawić przez operatora Skontaktuj się z operatorem sieci. żadnych sieci lub konieczna aplikacji...

 • Page 86

  ładowania ładowarki z urządzeniem. Podłącz ładowarkę do innego Brak napięcia gniazdka sieciowego. Usterka ładowarki Wymień ładowarkę. Niewłaściwa Używaj tylko oryginalnych akcesoriów ładowarka firmy LG. Funkcja Numer Numer Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę ustalony jest niedozwolony funkcję. włączona. Brak możliwości Usuń...

 • Page 87: Instrukcja Zabezpieczenia Przed Kradzieżą

  Wiadomość Możliwe przyczyny Możliwe środki zaradcze Gdy urządzenie przestanie reagować na polecenia użytkownika, wyjmij i z powrotem włóż baterię. Następnie Występujący co włącz urządzenie. Zawieszanie jakiś czas problem z się telefonu oprogramowaniem Spróbuj wykonać aktualizację oprogramowania przez stronę internetową. Instrukcja zabezpieczenia przed kradzieżą...

 • Page 88: Więcej Informacji

  Znaki handlowe Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. • Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play •...

 • Page 89: OŚwiadczenie O ZgodnoŚci

  OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-K420n spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem http://www.lg.com/global/declaration Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem LG Electronics European Shared Service Center B.

 • Page 90

  WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/ sustainability/environment/take-back-recycling/global- network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country” . ) Dodatek...

 • Page 91

  Postępowanie ze zużytymi bateriami/ akumulatorami Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb). Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać...

 • Page 92

  About this user guide ENGLISH Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use. Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for •...

 • Page 93

  Charging the battery .......21 LG Bridge ..........38 Features of LG Bridge ..........38 Optimizing battery life ......22 To download the LG Bridge software .....38 Inserting the memory card ......23 Apps ..........39 Removing the memory card .....24 Installing or uninstalling apps ....40 Touch screen tips ........24...

 • Page 94

  Creating a group ............44 Downloads ..........57 Messaging ..........45 Sending a message ............45 FM Radio ..........57 Conversation view ............45 LG Backup..........58 Changing your messaging settings....45 About backing up and restoring device Camera .............46 data ..................58 Taking a photo ..............46 To backup your device data .........58 Camera options on the viewfinder ....46...

 • Page 95

  Home touch buttons ..........70 More display settings ..........70 General settings ........71 Language & keyboard ..........71 Location ................72 Accounts & sync ............72 Accessibility ..............72 Shortcut key ..............74 Security ................74 Quick Cover view ............75 Date & time ..............75 Storage................75 Battery & power saving ..........76 Apps ..................76 Default message app ..........76 Backup &...

 • Page 96: Guidelines For Safe And Efficient Use

  ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

 • Page 97

  Product care and maintenance Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved • for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

 • Page 98

  Do not charge a handset near flammable material as the handset can • become hot and create a fire hazard. Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents • such as benzene, thinner or alcohol). Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

 • Page 99

  Efficient phone operation Electronics devices All mobile phones may receive interference, which could affect performance. Do not use your mobile phone near medical equipment without • requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket. Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

 • Page 100: Avoid Damage To Your Hearing

  Avoid damage to your hearing To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear.

 • Page 101

  • recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance. Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to • maximise the battery life. Do not disassemble or short-circuit the battery.

 • Page 102

  If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised • LG Electronics service point or dealer for assistance. Always unplug the charger from the wall socket after the phone is • fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

 • Page 103: Features You Will Love

  Features you will love...

 • Page 104: Quickmemo

  QuickMemo+ The QuickMemo+ feature allows you to create memos. Using Capture+ You can use QuickMemo+ function to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current screen. Touch and slide the status bar downward and tap >...

 • Page 105: Gesture Shot

  Gesture shot The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera. Taking the photos with a gesture There are two methods for using the Gesture shot feature. Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it •...

 • Page 106: Basics

  Basics...

 • Page 107: Accessories

  NOTE Items described above may be optional. • Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for • this device and may not be compatible with other devices. The items supplied with the device and any available accessories may vary •...

 • Page 108: Device Layout

  Device layout Front Camera Lens Earpiece Proximity/Ambient Light Sensor Headset Jack Charger/USB Port Flash Rear Camera Lens Power/Lock Key Volume Keys NFC Touch Point Speaker Basics...

 • Page 109

  Power/Lock Key Turn your device on/off by pressing and holding • this key. Short press to turn on/off the screen. • Volume Keys While screen is off: Press Volume Up Key twice to launch Capture+. • Press Volume Down Key twice to launch •...

 • Page 110: Turning Your Device On And Off

  WARNING Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens • to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card. NOTE Only the Nano SIM cards work with the device.

 • Page 111

  Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward. Insert the battery. Basics...

 • Page 112: Charging The Battery

  A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable. WARNING Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved • chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

 • Page 113: Optimizing Battery Life

  The charger connector is located at the bottom of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet. Optimizing battery life Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

 • Page 114: Inserting The Memory Card

  Inserting the memory card Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device. WARNING Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an •...

 • Page 115: Removing The Memory Card

  Removing the memory card Before removing the memory card, first unmount it for safe removal. > General tab > Storage > Unmount SD card. > > WARNING Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing •...

 • Page 116: Touch And Hold

  Touch and hold Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. Drag Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

 • Page 117: Double-tap

  Double-tap Double-tap to zoom on a webpage or a map. Pinch-to-Zoom Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures. Basics...

 • Page 118: Google Account Setup

  Google account setup The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one. Creating your Google account >...

 • Page 119: Locking And Unlocking The Device

  Locking and unlocking the device Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

 • Page 120: Changing The Screen Lock Method

  Setting up the Knock Code feature > Display tab > Lock screen > Select screen lock > > > Knock Code. Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps. Unlocking the screen using the Knock Code You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

 • Page 121: Home Screen

  Home screen The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping Getting to Know the Home Screen Status Bar Widget...

 • Page 122: Returning To Recently-used Applications

  Home Touch Buttons Returns to the previous screen. Also closes pop- Back up items, such as menus, dialog boxes and the Button on-screen keyboard. Home Return to the Home screen from any screen. Button Displays recently used applications. If you touch Overview and hold this button, it opens a menu of available Button...

 • Page 123: Customizing The Home Screen

  Customizing the Home screen You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers. Adding items on your Home screen Touch and hold the empty part of the Home screen. In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.

 • Page 124: Notifications Panel

  Customizing app icons on the Home screen Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon appears in the upper-right corner of the application. Tap the application icon again and select the desired icon design and size.

 • Page 125: Icon Description

  Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap to remove, add or rearrange quick setting buttons. Current notifications are listed, each with a brief description.

 • Page 126: Capturing A Screenshot

  Wired headset Battery is charging connected The device is connected Call in progress to a PC via a USB cable Missed call Downloading data Bluetooth is on Uploading data System warning GPS is on An alarm is set Data is synchronizing New voicemail available Choose input method New text or multimedia...

 • Page 127: On-screen Keyboard

  On-screen keyboard You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field. Using the keypad and entering text Icon Description Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 • Page 128: Transferring Data Between A Pc And The Device

  A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data. NOTE The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be • able to detect the device. Check the requirements for using Media device (MTP).

 • Page 129: Lg Bridge

  Supported features may vary depending on the device. • The LG unified USB driver is a program required to connect an LG device to a • PC. It is automatically installed when installing LG Bridge.

 • Page 130: Apps

  Apps...

 • Page 131: Installing Or Uninstalling Apps

  Installing or uninstalling apps Play Store allows you to browse and search for free and paid applications. To open the Play Store app > > To open a screen with details about an app At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

 • Page 132: Calls

  Calls You can enjoy clear calling across the region. Making a call > Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap After entering the desired number, tap to place the call. To end the call, tap NOTE To enter "+"...

 • Page 133: Making A Second Call

  Making a second call During your first call, tap > Add call and enter the number. Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold. Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap to start a conference call.

 • Page 134: Contacts

  Contacts You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts. Searching for a contact > Tap Search contacts and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.

 • Page 135: Creating A Group

  Removing a contact from your favourites list > Favourites tab. > Choose a contact to view its details. Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark colour and the contact is removed from your favourites. Creating a group >...

 • Page 136: Messaging

  Messaging Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu. NOTE You may be charged for each message you send. Please consult with your • service provider. Sending a message > > , then select one or more entries from your Contacts list. Enter a contact name or contact number into the To field.

 • Page 137: Camera

  Camera You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. > > • Taking a photo Frame your subject on the screen. A square around the subject indicates that the camera has focused. Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

 • Page 138: Using The Advanced Settings

  Set the ratio of your picture and the quality of video. Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "LG", etc. to take a picture. Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video.

 • Page 139: Once You Have Taken A Photo

  Once you have taken a photo Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took. Tap to edit the photo. Tap to take another photo immediately. Tap to open the available sharing options. Tap to delete the photo. Tap to access additional options.

 • Page 140: After Recording A Video

  After recording a video Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded. Tap to record another video immediately. Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share. Tap to delete the video. Tap to access additional options.

 • Page 141: Editing Photos

  Editing photos While viewing a photo, tap Setting wallpaper > Set image as to set the image as While viewing a photo, tap wallpaper or assign it to a contact. NOTE Depending on the software installed, some file formats may not be supported. •...

 • Page 142: Deleting Photos/videos

  Tap to pause/resume video playback. Touch and hold to fast-forward incrementally. Tap to fast-forward 10 seconds. Touch and hold to rewind incrementally. Tap to rewind 10 seconds. Tap to adjust the video volume. Tap to lock/unlock the screen. Tap to access additional options. NOTE While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust •...

 • Page 143: E-mail

  E-mail You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts. > > • Adding an account The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

 • Page 144: Changing An Email General Settings

  Changing an email general settings > Settings > General settings. • Deleting an email account > Settings > > Remove account > Select the account to • delete > REMOVE > YES. Music Your device has a music player that lets you play all your favourite tracks. NOTE Depending on the software installed, some file formats may not be supported.

 • Page 145: Music Player Options

  Music player options Tap to pause playback. Tap to resume playback. Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward. Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list.

 • Page 146: Clock

  Clock The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen. > > • Alarms The Alarms tab allows you to set alarms. Tap Alarms tab.

 • Page 147: Stopwatch

  Stopwatch The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch. Tap Stopwatch tab. Tap Start to initiate the stopwatch. Tap Lap to record lap times. • Tap Stop to stop stopwatch. Calculator The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

 • Page 148: Voice Recorder

  Voice Recorder The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways. Recording a sound or voice > > to begin recording. to end the recording. to listen to the recording. NOTE to access your recordings. You can listen to your saved recordings. •...

 • Page 149: Lg Backup

  This LG Backup application is supported LG device, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG device, you can backup the current device data to your new device.

 • Page 150: Google Apps

  Google apps Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps. To view more app information, access each app’s help menu. NOTE Some apps may not be available depending on the region or service provider. •...

 • Page 151: Google Settings

  Hangouts Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting. Photos Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+. Google Settings Configure settings for some features provided by Google. Voice Search Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

 • Page 152: Settings

  Settings...

 • Page 153: Access The Settings Menu

  Access the Settings menu The Settings app allows you to customize and personalize your device. Opening the settings app > System settings. > touch and hold • > > • Viewing settings to switch the view mode. List view – Scroll up and down through the list. •...

 • Page 154: Wi-fi Direct

  Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices. NOTE LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or • received via the Bluetooth feature. Always make sure that you share and receive data with devices that are •...

 • Page 155: Sending Data Via Bluetooth

  NOTE Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing • has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information. Please consult documentation included with Bluetooth device for information • on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes). Sending data via Bluetooth Select a file or item such as a contact or media file.

 • Page 156: Call

  Call Allows you to configure various call settings. On the Settings screen, tap Networks tab > Call. Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service. • Fixed dialing numbers – Allows you to manage and compile a list of •...

 • Page 157: Nfc

  Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimetres. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device.

 • Page 158: Printing

  Printing Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device. On the Settings screen, tap Networks tab > Share & connect > Printing. USB tethering Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

 • Page 159: Mobile Networks

  Mobile networks This menu allows you to configure various device network settings such as Network mode, Access point names, etc. On the Settings screen, tap Networks tab > More > Mobile networks. From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

 • Page 160: More Settings

  • Theme – Sets the screen theme for your device. You can download • new themes from LG SmartWorld. Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. • Screen swipe effect – Choose the desired type of effect to display •...

 • Page 161: Lock Screen

  Lock screen Allows you to set your lock screen settings. On the Settings screen, tap Display tab > Lock screen. Select screen lock – Allows you to set a screen lock type to secure • your device. Smart Lock – Sets to keep your device unlocked with trusted device •...

 • Page 162: General Settings

  Language – Choose a language to use on your device. • Current keyboard – Allows you to select the current keyboard type. • LG Keyboard – Change the LG Keyboard settings. • Google voice typing – Enable to select Google voice typing to enter •...

 • Page 163: Location

  Location Turn on location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and device networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services. On the Settings screen, tap General tab > Location. Mode –...

 • Page 164

  - TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. - Message/call voice notifications – Enable to allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages. - Screen shade –...

 • Page 165: Shortcut Key

  Accessibility features shortcut – Allow you to access selected • features quickly when triple-tapping the Home button. Auto-rotate screen – Enable to allow the device to rotate the screen • depending on the physical device orientation (portrait or landscape). Switch Access – Allows you to interact with your device using one or •...

 • Page 166: Quick Cover View

  Storage type – Displays the current storage type. • Certificate management – Allows you to manage your security • certificates. Trust agents – Select apps to use without unlocking screen. • Screen pin – You can enable your device to only show a certain app's •...

 • Page 167: Battery & Power Saving

  Change the settings for managing your settings and data. On the Settings screen, tap General tab > Backup & reset. LG Backup – Backs up all information on the device and restores it in • the event of data loss or replacement. If you need more information, please refer to LG Backup section in Apps.

 • Page 168: About Phone

  Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up • settings and data. Factory data reset – Reset your settings to the factory default • values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

 • Page 169: Appendix

  Appendix...

 • Page 170: Device Software Update

  This feature allows you to conveniently update the firmware on your device to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

 • Page 171: Faq

  DRM licence—might be lost in the process of updating your device software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your device software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

 • Page 172

  Message Possible causes Possible corrective measures To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering Codes do If you forget the code, contact your not match service provider. The two codes you entered do not match.

 • Page 173

  Plug the charger into a different No voltage outlet. Charger defective Replace the charger. Wrong charger Use only original LG accessories. The Fixed dialling Number not Check the Settings menu and turn number function allowed. the function off. is on.

 • Page 174: Anti-theft Guide

  Message Possible causes Possible corrective measures If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the device Hangs up or Intermittent back on. freezes software problem Try to perform a software update through the website.

 • Page 175: More Information

  In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

 • Page 176: Declaration Of Conformity

  Declaration of conformity Hereby, LG Electronics declares that this LG-K420n product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.lg.com/global/declaration Contact office for compliance of this product LG Electronics European Shared Service Center B.

 • Page 177: Disposal Of Your Old Appliance

  WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see http://www.lg.com/global/sustainability/ environment/take-back-recycling/global-network-europe (link PDF : “For more information about how to recycle LG products in your country” .) Appendix...

 • Page 178

  Disposal of waste batteries/accumulators This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

 • Page 179

  Pytania ogólne < Infolinia LG Electronics Polska > 0801-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

This manual also for:

K120e

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: