Download  Print this page

Siemens ADM-Q12T Installation Manual Page 8

Motion detector.
Hide thumbs
   

Advertisement

Bruksanvisning
ADM-Q12T Rörelsedetektor
Detektorn registrerar rörelser inom det
övervakade området
7
och utlöser ett
larm. Känsligheten är störst vid rörelser i
pilens riktning
7
B / D. Övertäcknings-
skyddet detekterar manipulation inom
närområdet (0,5 m). Sabotageövervak-
ningen registrerar om detektorn tas bort
med våld.
Förutsättningar
Installationen ska göras av fackkunniga
personer och aktuella föreskrifter ska föl-
jas.
Detektorn är endast avsedd för
användning inomhus. Observera
placeringsanvisningarna
Öppna detektorn
1. Kontrollera att leveransen är komplett
1
.
2. Skjut skruvskyddet
2
A uppåt och los-
sa skruven
2
B.
3. Dra loss kåpan
2
D från basen
Montera detektorn
1. Montera detektorns bas
- Välj monteringssätt
A / B. (se även
4
tillval monteringshållare)
- Gör tre fästhål.
- Gör hål för kabelgenomföringen
- Montera detektorns bas på föreslagen
höjd.
Detektorns bas ska monteras
med två skruvar
sabotageövervakningen med
en skruv
4
C.
2. Anslut matning, larm och sabotagekon-
takt enligt alternativen som finns på
panelen
.
8
Beakta End-of-Line-
användningsdirektiven för för-
enklad installation med End-of-
Line (EOL)-konceptet
3. Sätt tillbaka kåpan
2
D på detektorns
bas
2
C och fäst den med skruven
Skjut ner skruvskyddet
Programmering
Sätt kontakterna i motsvarande lägen för
att anpassa inställningarna till använd-
ningen:
LED till / från
* Fabriksinställning
PIR-känslighet
6
.
* Fabriksinställning
Inställning för små husdjur
2
C.
C så här:
2
* Fabriksinställning
D.
4
4
A / B och
Inställning av känslighet
-
+
*
* Fabriksinställning mellanläge (synfält
12 meter)
5
E /
9
.
Gångtest
Ställ omkopplaren DIP1
2
B.
sätt larmcentralen på gångtestmodus.
2
A.
Observera LED .
Gör gångtestet för larmutlösning inom
detektorns hela täckningsområde
A
5
LED indikerar endast
rörelser i gångtestmodus.
LED lyser vid detektering
av rörelse.*
5
A
Låg känslighet, för omgiv-
ning med mycket aktivitet.
Hög känslighet, för lugn
omgivning.*
5
A
Larmar inte för djur med
en vikt på upp till 30 kg.
Larmar inte för djur med
en vikt på upp till 12 kg.*
För inställning för små hus-
djur måste fliken
D tryckas
5
in
G. För EN 50131-2-2
5
grade 3-övervakning ställer
man tillbaka fliken i utgångs-
läget
F.
5
5
D
Vrid potentiometern
D
5
till önskat läge för att
anpassa detektorn till
rummets storlek och till
synfältet.
A på ON eller
5
7
- 8 -
Tillval
Vitljusfilter AO-WL10k
Vitljusfiltret behövs för användning vid
extrema vitljusinterferenser (> 4000 lux).
Lossa den befintliga linsen vid positioner-
na
F och dra av den från detektorn.
5
Placera adaptern
3
tryck fast linsen igen.
Monteringshållare för vägg och tak
Skruvas
en
monteringshållare
MBG3
A fast på detektorn, så kan de-
10
tektorn vridas ± 45°. (Takmontering
och väggmontering
För EN-grade-3-installation ska AZ-MBG3
med kontakt
D användas.
10
Tekniska data
Täckningsområde
Volymetriskt
7
B
Anslutningar
Matningsspänning
Max. pulsation
Strömupptagning
Strömbegränsning
Larmutgång
Larmfördröjning
Sabotagekontakt
Övertäckningsskydd
(antimask)
Styringång
Självtest – Fel
Självtest tid
Inställning för små
husdjur
EMC-tålighet upp
till 2 GHz
Arbetstemperatur
Lagringstemperatur
Luftfuktighet
EN 60721
Skyddsklass
EN 60529
EN 50102
.
B i detektorn och
10
AZ-
B
10
C)
10
12 m
Matning (2x)
Larm (2x)
Sabotagekontakt (2x)
Antimask (2x)
9,6 ... 16 V
DC
(12 V
märk)
DC
1 V
SS
Max. 29 mA
Max. 0.9 A
Öppnas vid larm
2 ... 3 sek
Öppnas vid larm
Öppnas vid larm
efter 30 sek.
Gångtest
(till: +12V)
Röd LED: till
Felrelä:öppnas
60 ± 5 s
< 12 kg
< 30 kg
> 10 V/m
-10 °C ... +50 °C
-20 °C ... +60 °C
< 85 %rF, icke-
kondenserande
IP41 / IK02

Advertisement

   Related Manuals for Siemens ADM-Q12T

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: