Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 8

Hide thumbs

Advertisement

• Hvis en bruker verne visiret McCulloch forsikre
deg om at du har tatt av den beskyttende plast
hinna.
• Pass på at alle kroppsdeler og klær holdes
langt fra knivbladene under oppstarting og
mens motoren er i gang.
• Pass på at du har en sikker og stødig arbei-
dsstilling.
• Bruk aldri hekksaksen på en stige, skammel
eller stå på noe annet som ikke er ordentligt
sikkret.
• Hvis du skal klippe høye busker og hekker bruk
en sikker og stabil plattform, mist ikke balansen
og ha alltid en stabil kroppskontroll.
• Hvis du tilfeldig treffer en gjenstand må maski-
nen stoppes med en gang.
• Forsikre deg om at håndtak og håndbeskyt-
telsen er i rett posisjon under arbeid.
• Når en klipper og kanter ha alltid motoren på
høy hastighet. Slike funksjoner skal ikke utføres
med motoren på lav hastighet.
ADVARSEL!
Røyk aldri under påfylling!
• Åpne tanklokket sakte ved påfylling.
• Påfyllingen må skje langt fra gnister og flam-
mer og i et åpent område.
• Fyll aldri brennstoff når motoren er i gang
eller varm. (Stans motoren og vent til den er
avkjølt før en fyller på for å unngå brannfare.
• Unnga all øye og hudkontakt med oljen og
brennstoffet.
• Utfør påfyllingen i et godt ventilert område.
• Pust ikke inn dunsten av drivstoffet da dette
er giftig.
• Opphold bensinen i egnede drivstoff
beholdere.
FORBEREDNING AV BLANDINGEN.
ADVARSEL!
• Bruk ikke annet drivstoff enn det som er
annbefalt i denne manualen.
• Dette produktet er utstyrt med totaktsmotor
og må alltid fylles på med en blanding av
blyfri bensin (laveste oktantall 90) og en helt
syntetisk olje tilegnet totaktsmotorer som
bruker den type blyfri bensin som er indikert
i tabellen på omslaget under punkt (D).
ADVARSEL! Vær oppmerksom på spesi-
fikasjonen av oljen på pakkningen. Bruk av
oljer som ikke er spesifiserte i denne man-
ualen, kan ødelegge motoren.
D. BLANDING AV BRENNSTOFF
• Løft aldri hekksaksen høyere enn skuldrene
under klipping.
• Vent alltid på at motoren er på lav hastighet når
en beveger seg fra en hekk til en annen.
• Stopp motoren når en skal bytte arbeidsområde
eller skal kontrolere knivbladene.
• Før en begynner å klippe igjen forsikre deg om
at posisjonen en står i er korrekt.
• For å redusere eventuelle brannfarer hold
motoren og lyddemperen fri for avfall, blader og
for mye smøremiddel.
• Forlenget bruk av maskinen og andre verktoy
kan fore til at brukeren far "Hvite fingrer" ( det
sakalte Reynaud fenomenet).Dette kan redusere
folelsen for temperatur forandringer, og en
generell dovning i fingerne. Brukeren bor derfor
vare noye med a kontrollere hendene og fin-
gerne, vist en bruker dette verktoyet kontin-
uerligt. Dersom disse symptomene oppsøk lege
med en gang.
• Får å oppnå den beste blandingen hell blandin-
gen i en godkjent beholder for bensin, først
oljen så bensinen.Rist beholderen omhyggeligt
(hver gang en skal bruke blandingen i
beholderen).
• Unngå å søle bensinen.
• Særpreget på blandingen gjør til at den forver-
res, etter en tid, det annbefales derfor at en kun
blander det som er nødvendigt til bruk.
PÅFYLLING
ADVARSEL!: Følgende forhåndsregler
reduserer brannfaren:
• Sørg for god luftventilasjon.
• Ikke røyk eller plasser brennstoffet i
nærheten av varme objekter eller knister.
• Fyll på når motoren ikke er i gang.
• Åpne tanklokket sakte ved påfylling slik at et
eventuelt overtrykk forsvinner.
• Ta ikke av tanklokket med motoren i gang.
• Etter påfylling lukk godt tanklokket.
• Sørg for god ventilasjon ved påfyll.
• Plaser maskinen på en solid overflate, slik at
den ikke kan velte, og hold tanklokket i
opprettstående posisjon.
• Tørk rent rundt tanklokket, før en skrur av lokket
for å unngå at urenheter blandes inn.
• Åpne forsiktigt lokket på beholderen. Skru så
forsiktigt av lokket på bensintanken og fyll den
opp med den nødvendige mengden, med hjelp
av en trakt.
• Ungå å søle drivstoffet.
NORSK - 4

Advertisement

loading