Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 7

Hide thumbs

Advertisement

• Følg nøye de følgende prosedyrene for en
sikker bruk av hekksaksen.
ADVARSEL! Lyddemperen blir meget
varm under bruk og har også behov for en tid
til avkjøling. Derfor er det meget viktig at en
er oppmerksom når en kommer i kontakt
med et område nær lyddemperen.
ADVARSEL! Vær oppmerksom på brann-
faren. Kontroller regelmessigt at lyddemperen
er korrekt satt i maskinen. Bruk aldri en
skadd eller ødelagt lyddemper.
Generelle sikkerhetsregler.
• Bruk maskinen kun til den hensikt den ble
designet for.
• Bruk aldri maskinen for noe annet enn for kut-
ting av grener og kvister på busker og hekker.
• Bruk alltid begge hendene til å holde i maski-
nen.
• Forsikre deg om at en kan stoppe maskinen
hvis nødvendigt. ( Se avsnitt: Start og Stopp av
motoren).
• ADVARSEL! Knivbladene på hekksaksen forset-
ter å bevege seg etter at maskinen er slått av
pågrunn av treghet, påse at hendene ikke kom-
mer i kontakt med skjæreutstyret, da dette kan
forårsake amputasjon av fingrene.
• Alltid inspiser maskinen før bruk.
• Sjekk at det ikke er noen løsne skruer, og ingen
ødelagte deler eller at maskinen lekker drivstoff.
• Motorens avgasser er giftige å puste inn og kan
forårsake kveling og død.
• Aldri tillat barn å bruke denne maskinen.
• Tillat aldri barn eller personer, som ikke har
kjennskap til disse sikkerhetsreglene, eller som
ikke er tilstrekkeligt faglært, til å bruke hekksak-
sen.
• Forsikre deg om at de som bruker maskinen er
kjente med alle sikkerhetsreglene som er i
denne manualen, og eventuelt la dem demon-
strere at de kann bruke hekksaksen.
• Oppbevar denne manualen sammen med
maskinen ved salg eller bort lån, slik at de kom-
mende brukere får kjennskap til produktet og
sikkerhets reglene.
• Bruk alltid godkjent personlig verneutstyr. Bruk
sklisikre og solide sko, hansker, vernebriller eller
visir og hørselsvern.
• Ikke bruk altfor vide klær eller smykker, da de
kan henge seg fast i de bevegende delene av
maskinen.
• Samle håret slik at det ikke henger lenger ned
enn skuldrene.
• Pass på omgivelsene og forviss deg om farene;
NORSK - 3
C. SIKKERHETS INSTRUKSJONER
ADVARSEL! Motorens avgasser
inneholder karbonmonoksid som kan forår-
sake forgiftning. Bruk derfor aldri denne
maskinen innendørs.
ADVARSEL! Motorens avgasser er
varme og kan inneholde gnister som kan
forårsake brann. Det anbefales derfor å ikke
bruke maskinen i nærheten av lettantennelig
materiale.
f.eks. veier, gangvei, kraftkabler,farlige trær
e.t.c.
• Fjern all søppel som flasker, hemetikkbokser,
steiner e.t.c., bort fra arbeidsområdet.
• Kontakten mellom skjæreutstyret og andre gjen-
stander kan forårsake ulykker på operatøren,
andre mennesker og dyr som befinner seg i
nærheten av det.
• Bruk aldri en maskin som er modifisert slik at
den ikke lenger er i sammsvar med originalut-
gaven.
• Bukerene er ansvarlige for eventuelle ulykker på
en tredjepart, deres eiendeler, og for farer de
blir utsatt for.
• Ta i betrakting farene som kan oppstå og som
ikke blir bemerket på grunn av høy støy fra
maskinen.
• Forsikre deg om at du blir hørt av noen i
nærheten i tilfelle ulykke.
• Bruk aldri maskinen hvis du er trett, har drukket
alkohol eller bruker medisin p.g.a. sykdom som
kan påvirke syn vurderingsevne eller kropp-
skontroll.
• Under transport av maskinen oppbevar den i en
fast posisjon slik at det ikke er fare for lekkasje
av drivstoff.
• Skjæreutstyrets transportbeskyttelse skal alltid
være montert under trasnport eller oppbevaring
for å unngå tilfeldige skader.
• ADVARSEL! Vi ANNBEFALER BRUK AV ORIGI-
NALE RESERVEDELER VED UTBYTTING.
Forhåldsregler til en sikker bruk av maskinen.
• Pass på at andre mennesker eller dyr har en
sikkerhetsavstand (minimum10meter). Hvis
nødvendigt bruk varselssignaler for å holde dem
på en sikker avstand.
• Hvis du har sølt brennstoff på maskinen, forsikre
deg om at motoren er helt tørr før start.
• Håndtaket skal være tørt og rent.
• Ikke start maskinen vist knivbladene er sløve
eller skadet.

Advertisement

loading