Download Print this page

Electrolux POUO2005 Instruction Manual page 10

Hide thumbs

Advertisement

ADVARSEL!
• Før en starter maskinen les instruksjonene i
denne manualen, vær spesiellt oppmerk-
somme på sikkerhets bestemmelsene og på
annbefalt personlig beskyttelse.
• Før hver oppstart konstanter at maskinen er
i fullgod stand, at alle sikkerhetsfunksjoner
er installert riktigt og er i orden. Kontroler
knivbladene omhyggeligt, bruk ikke en
maskin med sløve, sprukne eller skadde
knivblader.
• Undersøk at alle deksler er korrekt installert.
• Undersøk at alle deler i girhuset og dets lokk
er korrekt montert før motoren startes, hvis
disse delene ikke er korrekt montert kan
disse løsne og forårsake personskader.
ADVARSEL! For en riktig oppstart av
maskinen gjør følgende:
• Plasser maskinen på bakken i en rett og sta-
bil posisjon.
• Ta tak i starthåndtaket med en hånd og med
den andre hold maskinen i en stabil
posisjon. (Advarsel! Ikke surr startsnoren
rundt hånden). Dra langsomt ut startsnoren
til du merker en viss motstand, trekk
deretter raskt og kraftigt til. (For oppstart av
kald og varm motor følg instruksjonene
under det avsnittet).
ADVARSEL!
Din maskin kan vare utstyrt med lavtur-
tall forgasser. Vi annbefaler, at hvis regulerin-
gen av forgassen skulle bli nødvendig la kun
en atorisert forhandler, som har tilgang til
disse bestemte apparatene, gjøre dette. For å
sikkre et best muligt resultat.
• Korrekt turtall på denne motoren er på 2800
o/min som indikert i denne manualen, og som
ADVARSEL!
• Aldri reparer eller juster noe som ikke er
beskrevet i denne manualen.
• Spør en autorisert forhandler hvis dere er i
tvil på justeringene dere skal foreta dere.
F. Start og stopp av motoren
G. DRIVSTOFF REGULERING
H. RUTINERT VEDLIKEHOLD
ADVARSEL! Ikke dra startsnoren helt ut
og heller ikke slipp den helt plutseligt.
OPPSTART PÅ KALD MOTOR
1 Still stoppbryteren på "I" eller "START".
2 Still chokeregulatoren i START posisjon. Trykk
gjentatte ganger på blæren (C) helt til en ser at
drivstoffet begynner å renne tilbake i tanken
gjennom slangen (D).
3 Ta tak i starthåndtaket og dra i startsnoren helt
til en hører en del knall.
4 Trykk gass regulatoren (A) og sikkerhetssperren
(B), helt ned. Automatisk vil luftsperren (C)
returnere til sin opprinnelige posisjon.
5 Dra i startsnoren helt til motoren startes.
6 For å stoppe motoren trykk på bryteren "0" eller
"STOPP".
OPPSTART PÅ VARM MOTOR
1 Still stoppbryteren på "I"eller "START"
4 Still chokeregulatoren i "RUN". Trykk gjentatte
ganger på blæren (C) helt til en ser at drivstoffet
begynner å renne tilbake gjennom slangen (D).
5 Dra i startsnoren helt til motoren starter.
6 For å stoppe maskinen trykk på bryteren "0"
eller "STOPP".
på ingen måte må varieres av andre enn en
autorisert forhandler.
• Hvis motoren skulle stoppe på tomgang skruT
skruen med klokken, og den vil da øke turtal-
lene, motsatt skjer når den skrus mot klokken.
ADVARSEL! Alle disse reguleringene
over må skje med i samsvar med rett
installering av skjareutstyret.
• Garantien kan bli ugyldigjort hvis feilaktig
justering blir gjort av personer som ikke er
autoriserte.
• Still STOPP bryteren (10) i STOPP posisjon
for en hvilkensomhelst justering av maskinen.
• Kontroller alltid nøye maskinen før bruk.
NORSK - 6

Advertisement

loading