Download Print this page

Onderhoud En Inspectie - Hitachi CD 12F Handling Instructions Manual

Dry cut metal saw
Hide thumbs

Advertisement

WAARSCHUWING
Laat het carboon-getipte zaagblad, alvorens dit na
het werk te werwijderen, altijd even afkoelen,
aangezien dit bijzonder heet kan zijn.
2. Aanbrengen van het zaagblad.
(1) Bevestig het zaagblad.
WAARSCHUWING
Als u het zaagblad monteert, let dan goed op dat
de pijl die de draairichting van het blad aangeeft
in de juiste richting wijst.
(2) Reining de ring (B) en de bout en breng deze
weer aan op de zaagblad-as.
(3) Druk de as-vergrendeling aan en draai de bout
aan met een sleutel.
VOORZICHTIG
Kontroleer, nadat u een zaagblad heeft vervangen,
of de vergrendelknop terug is gesprongen.
Draai de bout goed aan zodat deze tijdens het zagen
niet los komt.
Kontroleer altijd even of de bout vast aangedraaid
is alvorens met zagen te beginnen.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

VOORZICHTIG
Alvorens de inspectie van het apparaat uit te voeren
de stekker uit het stopcontact verwijderen.
1. Inspectie van het zaagblad.
Omdat gebruik van een stomp zaagblad de efficientie
van het zagen sterk zal verminderen en zelfs
storingen in de motor kan veroorzaken, het zaagblad
slijpen of vervangen zodra dit bot wordt.
2. Inspectie van de bevestigingsschroef
Alle bevestigingsschroeven moten regelmatig
geïnspecteerd en gecontroleerd worden of zij juist
aangedraaid zijn. Wanneer één van de schroeven
losraakt, dan moet deze onmiddellijk opnieuw
aangedraaid worden. Gebeurt dat niet, dan kan dat
tot aanzienlijke gevaren leiden.
3. Inspectie van de koolborstels (Afb. 10).
De motor maakt gebruik van koolborstels die na
verloop van tijd verslijten. Omdat overmatig
versleten koolborstels motorstoringen kunnen
veroorzaken, dienen deze zodra de slijtagelimiet
bereikt is, vervangen te worden. Verder de
koolborstels altijd schoonhouden en ervoor zorgen
dat deze vrij in de houders kunnen bewegen.
4. Vervangen van de koolborstels.
Demonteer
de
minschroevedraaier. Nu kunnen de koolborstels
gemakkelijk verwijderd worden.
5. Onderhoud van de motor.
De motoreenheid is het "hart" van het apparaat.
Wees uiterst voorzichtig dat de spoelwikkel niet
wordt beschadigt en/of in aanraking komt met water
of olie.
6. Smering (Afb. 1 en 2)
In het belang van de levensduur van het apparaat
is het aanbevolen eens per maand de smeerpunten
van olie te voorzien (u kunt hiervoor gewone
machineolie gebruiken).
Smeerpunten:
Smeren van onderdelen
Draaiende delen van de as
Bewegende delen van de klem
koolborstelkap
met
Bewegende delen van de spanklem (A)
Schroef
Veer
7. Lijst vervangingsonderdelen
A : Ond.nr.
B : Codenr.
C : Gebr.nr.
D : Opm.
LET OP
Reparatie, modificatie en inspectie van Hitachi
elektrisch gereedschap dient te worden uitgevoerd
door een erkend Hitachi Service-centrum.
De laserinrichting in het bijzonder dient uitsluitend
te worden nagezien en onderhouden door een
erkende vertegenwoordiger van de fabrikant.
Laat reparatie van de laserinrichting te allen tijde
over aan uw erkende Hitachi Service-centrum.
Deze Onderdelenlijst komt van pas wanneer u deze
samen met het gereedschap aanbiedt bij het erkende
Hitachi Service-centrum wanneer u om reparatie of
ander onderhoud verzoekt.
Bij gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap
dienen de in het land waar u zich bevindt geldende
veiligheidsregelgeving en veiligheidsstandaarden
stipt te worden opgevolgd.
MODIFICATIES
Hitachi elektrisch gereedschap wordt voortdurend
verbeterd en gewijzigd teneinde gebruik te kunnen
maken van de nieuwste technische ontwikkelingen.
Daarom is mogelijk dat sommige onderdelen (zoals
codenummers en/of ontwerp) zonder voorafgaande
kennisgeving gewijzigd worden.
GARANTIE
De garantie op het elektrisch gereedschap van Hitachi is
in overeenstemming met de wettelijke/landspecifieke
richtlijnen. Deze garantie dekt geen defecten of schade
als gevolg van foutief gebruik, misbruik of normale
slijtage. In geval van klachten verzoeken wij u het
elektrisch
gereedschap
GARANTIECERTIFICAAT dat u achterin deze handleiding
aantreft naar een erkend servicecentrum van Hitachi te
sturen. Indien door de gebruiker de machine wordt
gedemonteerd vervalt de aanspraak op garantie.
OPMERKING
HITACHI
volgt
een
ontwikkelingsprogramma. De hier gegeven specificaties
zijn derhalve zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigbaar.
Informatie betreffende luchtgeluid en trillingen
De gemeten waarden zijn verkregen overeenkomstig
EN61029.
Het doorsnee A-gewogen geluiddruknivo is 90 dB (A)
Het standaard A-gewogen geluiddruknivo: 103 dB (A)
Draag gehoorbescherming.
De doorsnee gewogen effektieve acceleratiewaarde is
gelijk aan of minder dan 2,5 m/s
Nederlands
samen
met
continu
een
research-en
2
.
het
28

Advertisement

loading