Download  Print this page

Advertisement

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONSKO
Všeobecné bezpečnostné
predpisy pre elektronáradie
UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia
a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže
mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo
vážne zranenie.
Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre
prípad potreby v budúcnosti.
BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY
PRE SMEROVAČ
1.
Pri práci, kedy vŕtací nástroj môže prísť do
styku so skrytými elektrickými vodičmi alebo s
vlastným elektrickým káblom, držte ho za
izolované úchopné miesta. Pri kontakte so
„živým" vodičom sa stanú nechránené kovové
súčasti nástroja rovnako „živými" a obsluha môže
byť zasiahnutá elektrickým prúdom.
2.
Pomocou svoriek alebo iným praktickým
spôsobom zaistite a podoprite obrobok k
stabilnému povrchu. Pri držaní obrobku rukou
alebo opretý oproti telu nebude stabilný a môžete
nad ním stratiť kontrolu.
3.
Pri
dlhšej
prevádzke
sluchu.
4.
S
vrtákmi
zaobchádzajte
opatrnosťou.
5.
Pred prácou dôkladne skontrolujte vrták, či
neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie.
Okamžite
vymeňte
poškodený vrták.
6.
Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, či na
obrobku
nie
odstráňte.
7.
Držte nástroj pevne oboma rukami.
8.
Nepřibližujte ruky k otáčajúcim sa častiam.
9.
Skôr, ako zapnete spínač, skontrolujte, či sa
vrták nedotýka obrobku.
10. Predtým, ako použijete nástroj na konkrétnom
obrobku, nechajte ho chvíľu bežať. Sledujte, či
nedochádza k vibráciám alebo hádzaniu, ktoré
by mohli naznačovať nesprávne namontovaný
vrták.
11.
Dávajte pozor na smer otáčania vrtáka a smer
prívodu.
12. Nenechávajte
Pracujte s ním,len keď ho držíte v rukách.
13. Predtým, ako vyberiete nástroj z obrobku,
vypnite nástroj a vždy počkajte, kým sa vrták
úplne nezastaví.
používajte
so
prasknutý
klince
a
prípadne
nástroj
bežať
bez
14. Nedotýkajte sa vrtáka hneď po úkone; môže
byť extrémne horúci a môže popáliť vašu
pokožku.
15. Neumažte
GEA010-1
riedidlom, benzínom, olejom a pod. Môžu
vzniknúť praskliny v základni nástroja.
16. Vždy používajte nože so správnym priemerom
drieku ostria a také, ktoré sú vhodné pre
konkrétnu rýchlosť nástroja.
17. Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré
môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, abyste ich
nevdychovali
Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy
dodávateľa.
18. Vždy
GEB018-2
masku/respirátor primerané pre konkrétny
materiál a použitie.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE.
VAROVANIE:
NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť
výrobku (získané opakovaným používaním) nahradili
presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre
náradie.
nedodržiavanie
uvedených v tomto návode na obsluhu môže
spôsobiť vážne poranenia osôb.
POPIS FUNKCIE
chránič
POZOR:
Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho
zvýšenou
funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a
vytiahnutý zo zásuvky.
Nastavenie hĺbky rezu
alebo
Fig.1
Umiestnite
uzamykaciu páčku a znížte hlavnú časť náradia, až kým
ich
sa ostrie tesne nedotýka rovného povrchu. Utiahnite
uzamykaciu páčku, aby sa zablokovala hlavná časť
náradia.
Otočte nastavovaciu maticu stĺpika zarážky
smeru hodinových ručičiek. Znížte stĺpik zarážky, a to až
kým sa nebude dotýkať nastavovacej skrutky. Nastavte
ukazovateľ hĺbky na stupeň „0". Hĺbka rezu je označená
na mierke ukazovateľom hĺbky.
Kým stláčate tlačidlo rýchleho posuvu, zodvihnite stĺpik
zarážky, až kým nedosiahnete požadovanú hĺbku rezu.
Nastavenia malých hĺbok sa môžu dosiahnuť otočením
nastavovacieho otočného gombíka (1 mm na jedno
otočenie).
dozoru.
Otáčaním nastavovacej matice stĺpika zarážky v smere
hodinových ručičiek môžete utiahnuť stĺpik zarážky.
Teraz sa vaša vopred určená hĺbka rezu môže
dosiahnuť uvoľnením uzamykacej páčky a znížením
hlavnej časti náradia, a to až kým sa stĺpik zarážky
61
základňu
nástroja
alebo
sa
používajte
správnu
NESPRÁVNE
POUŽÍVANIE
bezpečnostných
náradie
na
rovný
neúmyselne
ich
nedotýkali.
protiprachovú
alebo
pokynov
povrch.
Uvoľnite
proti

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: