Download  Print this page

Advertisement

Pro Model RP1800F
Pre verejné nízkonapäťové rozvodné systémy s
napätím 220 V až 250 V.
Prepínania elektrického prístroja spôsobujú kolísanie
napätia. Prevádzka toho zariadenia za nepriaznivých
podmienok v sieti môže mať škodlivý účinok na
prevádzku iných zariadení. Pri impedancii siete rovnej
0,39 ohmov alebo nižšej možno predpokladať, že
nenastanú žiadne negatívne účinky. Sieťová zástrčka
použitá pre toto zariadenie musí byť chránená poistkou
alebo ochranným ističom s pomalými charakteristikami
vypínania.
Pro Model RP1801
Pre verejné nízkonapäťové rozvodné systémy s
napätím 220 V až 250 V.
Prepínania elektrického prístroja spôsobujú kolísanie
napätia. Prevádzka toho zariadenia za nepriaznivých
podmienok v sieti môže mať škodlivý účinok na
prevádzku iných zariadení. Pri impedancii siete rovnej
0,38 ohmov alebo nižšej možno predpokladať, že
nenastanú žiadne negatívne účinky. Sieťová zástrčka
použitá pre toto zariadenie musí byť chránená poistkou
alebo ochranným ističom s pomalými charakteristikami
vypínania.
Pro Model RP1800,RP1800F,RP1801
Hluk
Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená
podľa EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
Hladina akustického výkonu (L
Odchýlka (K): 3 dB(A)
Používajte chrániče sluchu.
Vibrácie
Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet)
určená podľa normy EN60745:
Režim činnosti : rezanie drážok v MDF
Vyžarovanie vibrácií (a
Neurčitosť (K) : 1,5 m/s
Pro Model RP2300FC,RP2301FC
Hluk
Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená
podľa EN60745:
Hladina akustického tlaku (L
Hladina akustického výkonu (L
Odchýlka (K): 3 dB(A)
Používajte chrániče sluchu.
ENF100-1
ENF100-1
ENG102-3
) : 86 dB (A)
pA
): 97 dB(A)
WA
ENG223-2
2
) : 4,0 m/s
h
2
ENG102-3
) : 87 dB (A)
pA
): 98 dB(A)
WA
Vibrácie
Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet)
určená podľa normy EN60745:
Režim činnosti : rezanie drážok v MDF
Vyžarovanie vibrácií (a
Neurčitosť (K) : 1,5 m/s
Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná
podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa
použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
Deklarovaná hodnota emisií vibrácií sa môže
použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich
účinkom.
VAROVANIE:
Emisie vibrácií počas skutočného používania
elektrického náradia sa môžu odlišovať od
deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v
závislosti na spôsoboch používania náradia.
Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s
cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú
na odhade vystavenia účinkom v rámci reálnych
podmienok používania (berúc do úvahy všetky
súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je
náradie vypnuté a kedy beží bez zaťaženia, ako
dodatok k dobe zapnutia).
Len pre európske krajiny
Vyhlásenie o zhode so smernicami
Európskeho spoločenstva
Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca
prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky
Makita:
Označenie zariadenia:
Horná fréza
Číslo modelu/ Typ:
RP1800,RP1800F,RP1801,RP2300FC,RP2301FC
je z výrobnej série a
Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:
98/37/ES do 28. decembra 2009 a následne so
smernicou 2006/42/ES od 29. decembra 2009
A
vyrobené
štandardizovaných dokumentov:
EN60745
Technická
dokumentácia
autorizovaného
zástupcu
spoločnosť:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko
000230
60
2
) : 4,5 m/s
h
2
podľa
nasledujúcich
sa
nachádza
v
Európe,
30. január 2009
Tomoyasu Kato
Riaditeľ
ENG223-2
ENG901-1
ENH101-13
noriem
a
u
nášho
ktorým
je

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: