Download  Print this page

Ïesky - Kenwood BLP60 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením
bezpečnost
G
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce
a uschovejte ji pro budoucí použití.
G
Odstraňte veškerý obalový materiál a
nálepky.
G
P¡ístroj vypínejte a odpojujte ze zásuvky:
G G
p¡ed montá¥í nebo demontá¥í dílº
G G
když přístroj nepoužíváte
G G
p¡ed ïi•têním
G
Nenasazujte nožovou jednotku na
pohonnou hřídel bez osazení mixovací
nádoby nebo nádoby na mletí.
G
Přístroj vypněte vždy, když do nádoby
saháte rukama nebo kuchyňským
náčiním.
G
Dávejte pozor, když manipulujete s
nožovým nástavcem, a když nástroje
čistíte, nedotýkejte se jejich ostří.
G
Mixér používejte pouze s nasazeným
víkem.
G
Nádobu používejte jen s dodaným
nožovým nástavcem.
G
Nedovolte, aby se hnací jednotka,
napájecí kabel nebo konektor namočily.
G
Poškozený přístroj nikdy nepoužívejte.
Nechejte ho zkontrolovat nebo opravit –
viz kapitola „servis a zákaznická podpora"
G
Nikdy nepou¥ívejte neschválené
nástavce.
G
NEBEZPEČÍ OPAŘENÍ: Horké
ingredience nechte před mixováním
vychladnout na pokojovou teplotu.
Ïesky
145

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BLP60

This manual is also suitable for:

Blp61Blm60Blm61