Download  Print this page

Lovenčina - Kenwood CHEF XL SENSE Manual

Hide thumbs

Advertisement

5720000183 Iss 1 KVC50_KVL60 multi_5720000173 Iss 1 KVC50_KVL60 Eng_Arabic 20/05/2014 08:06 Page 177
Slovenčina
Poznajte svoj kuchynský robot Kenwood
Blahoželáme vám ku kúpe výrobku značky Kenwood. Vďaka širokej škále
dostupného príslušenstva je to viac než len obyčajný mixér. Je to najmodernejší
kuchynský robot. Dúfame, že vám bude prinášať radosť.
Výkon. Spoľahlivosť. Všestrannosť. Kenwood.
Bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
Po použití tohto zariadenia, pred zakladaním alebo
vyberaním nástrojov/príslušenstva a pred jeho čistením
pretočte ovládač rýchlosti do pozície VYPNUTIA „O" a
zariadenie odpojte z elektrickej siete.
Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých súčastí
a založených nástrojov.
Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je v
chode.
Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. V
takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte
si časť „Servis a starostlivosť o zákazníkov".
Toto zariadenie nikdy neuvádzajte do chodu, keď je jeho
hlava vyklopená.
Elektrickú šnúru nikdy nenechávajte visieť smerom nadol
tak, že by ju mohlo zdrapnúť dieťa.
Pohonnú jednotku, elektrickú šnúru a zástrčku nikdy
nenechajte zmoknúť.
Nikdy nepoužívajte nejaký neschválený nástroj alebo
niekoľko nástrojov naraz.
Nikdy neprekračujte množstvá uvedené v tabuľke
maximálnych množstiev.
Pri používaní príslušenstva si prečítajte aj bezpečnostné
177

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Kenwood CHEF XL SENSE

This manual is also suitable for:

Chef sense