Download Print this page

Eg-Deklaration Om Överensstämmelse - Black & Decker GLC1423L Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
EG-deklaration om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
%
BULLERFÖRESKRIFTER, UTOMHUS
GLC1423L/GLC1825L
Black & Decker garanterar att produkterna som beskrivs under
"Tekniska data" uppfyller:
2006/42/EG, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EG, Grästrimmer, L ≤ 50cm, Annex VIII,
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,
Nederländerna
Anmält organ, ID-nr: 0344
Den akustiska effekten enligt 2000/14/EG
(Artikel 12, Annex III, L ≤ 50 cm):
L
(uppmätt ljudnivå) 89 dB(A)
WA
osäkerhet (K) = 4 dB(A)
L
(garanterad ljudnivå) 93 dB(A)
WA
osäkerhet (K) = 4(A)
De här produkterna överensstämmer även med direktiven
2004/108/EG och 2011/65/EU. Mer information får du genom
att kontakta Black & Decker på följande adress eller titta i
slutet av bruksanvisningen.
Mer information får du genom att kontakta Black & Decker på
följande address eller titta i slutet av bruksanvisningen.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av tekniska
_
data och gör denna försäkran för Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
66
(Översättning av originalanvisningarna)
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
01-10-2009
Garanti
Black & Decker garanterar att produkten är fri från material-
och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin gäller
utöver konsumentens rättigheter enligt lag och påverkar inte
dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska
Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
Om en Black & Decker-produkt går sönder på grund av
material- och/eller fabrikationsfel eller brister i
överensstämmelse med specifikationen, inom 24 månader
från köpet, åtar sig Black & Decker att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden, förutom om:
Produkten har använts i kommersiellt eller yrkesmässigt
u
syfte eller i uthyrningssyfte.
Produkten har utsatts för felaktig användning eller skötsel.
u
Produkten har skadats av främmande föremål, ämnen
u
eller genom olyckshändelse.
Reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad
u
Black & Decker-verkstad.
Vid garantianspråk ska produkten och inköpskvittot lämnas till
återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad. För
information om närmaste auktoriserade verkstad, kontakta det
lokala Black & Decker-kontoret på den adress som är angiven
i bruksanvisningen. En lista över alla auktoriserade verkstäder
samt servicevillkor finns även tillgängliga på Internet
på:www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för att
registrera din nya Black & Decker-produkt samt för att erhålla
information om nya produkter och specialerbjudanden. Vidare
information om märket Black & Decker och vårt
produktsortiment återfinns på www.blackanddecker.se

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker GLC1423L

This manual is also suitable for:

Glc1825lGlc1823lGlc1823l20Glc1825l20Glc1825n