Download Table of Contents Print this page

Beoogd Gebruik; Overige Risico's - Black & Decker GLC1423L Manual

Hide thumbs Also See for GLC1423L:

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS

Beoogd gebruik

Uw Black & Decker trimmer is ontworpen voor het trimmen en
afwerken van gazonranden en om gras te maaien in beperkte
ruimte. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
consumentengebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor gebruik op de
netspanning moeten bepaalde elementaire
voorzorgsmaatregelen, waaronder de navolgende, in acht
worden genomen om het gevaar voor brand, elektrische
schokken, persoonlijk letsel en materiële schade tot een
minimum te beperken.
Waarschuwing! De veiligheidsregels moeten worden
opgevolgd wanneer u het apparaat gebruikt. Lees voor uw
eigen veiligheid en de veiligheid van omstanders deze
instructies voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de
instructies voor later gebruik.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het
u
apparaat in gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan op het beoogde
u
gebruik. Het gebruik van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen dan in deze gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig zodat u deze altijd
u
nog eens kunt raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Ga bij gebruik van het apparaat altijd voorzichtig te werk.
Gebruik altijd een veiligheidsbril of oogbescherming.
u
Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen of door
u
personen die onbekend zijn met de instructies voor het
apparaat.
Laat kinderen of dieren niet in de buurt van de
u
werkomgeving komen, en evenmin het apparaat of
netsnoer aanraken.
Let extra goed op wanneer u het apparaat in de buurt van
u
kinderen gebruikt.
Dit apparaat mag niet zonder supervisie door jonge of
u
lichamelijk zwakke mensen worden gebruikt.
Dit apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt.
u
Gebruik het apparaat alleen bij daglicht of goed kunstlicht.
u
Gebruik het apparaat alleen in een droge locatie. Het
u
apparaat mag niet nat worden.
Dompel het apparaat niet onder in water.
u
Open de behuizing niet. Het apparaat bevat geen
u
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden
gerepareerd.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving met
u
explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof.
36
(Vertaling van de originele instructies)
Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de
u
kabel te trekken. Zo voorkomt u beschadiging aan de
stekker of de kabel.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
u
(waaronder kinderen) met een lichamelijke of geestelijke
beperking of die geen ervaring met of kennis van dit
apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor
u
te zorgen dat deze niet met het gereedschap spelen.

Overige risico's

Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook
andere risico's voordoen, die misschien niet in de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's
kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig
gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen
en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd,
kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden veroorzaakt door het
u
aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt bij het
u
vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
u
gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes
met het gereedschap werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
u
Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van
u
stof dat door gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout,
vooral eiken, beuken en MDF.)
Na gebruik
Bewaar het apparaat na gebruik op een droge, goed
u
geventileerde plaats, buiten het bereik van kinderen.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet toegankelijk is voor
u
kinderen.
Wanneer het apparaat in de auto ligt, moet u het apparaat
u
in de kofferruimte plaatsen of goed vastzetten, zodat het
apparaat niet kan wegschieten bij plotselinge
veranderingen in snelheid of richting.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Glc1825lGlc1823lGlc1823l20Glc1825l20Glc1825n

Table of Contents