Czyszczenie I Konserwacja - Kenwood CM03 Instructions Manual

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
czyszczenie i
konserwacja
Przed czyszczeniem zawsze należy
G
wyłączyć urządzenie, wyjąć
wtyczkę z gniazda i pozostawić
urządzenie do ostygnięcia.
Nie należy myć części ekspresu w
G
zmywarce.
dzbanek i pokrywka, uchwyt filtra
i uchwyt filtra stałego
Umyj, następnie osusz.
G
korpus
Wytrzyj wilgotną szmatką,
G
następnie wysusz. Nie należy
stosować środków ściernych —
porysują powierzchnie plastikowe i
metalowe.
usuwanie kamienia
1 Należy kupić odpowiedni środek do
usuwania kamienia.
2 Usuń kamień z urządzenia.
3 Po usunięciu kamienia uruchom
dwa kolejne cykle parzenia z
pełnym zbiornikiem wody (bez
kawy), aby wyczyścić ekspres.
4 Umyj części ekspresu.
serwis i punkty obsługi
klienta
Ze względów bezpieczeństwa
G
uszkodzony przewód musi zostać
wymieniony przez pracownika firmy
KENWOOD lub upoważnionego
przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Pomocy w zakresie:
użytkowania urządzenia lub
G
czynności serwisowych bądź
G
naprawczych
udziela punkt sprzedaży, w którym
G
zakupiono urządzenie.
Zaprojektowała i opracowała firma
G
Kenwood w Wielkiej Brytanii.
Wyprodukowano w Chinach.
G
UWAGI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU ZGODNIE Z
DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ
2002/96/EC.
W momencie zakończenia okresu
użyteczności produktu nie należy
wyrzucać go do odpadów miejskich.
Można dostarczyć go do
odpowiednich ośrodków
segregujących odpady
przygotowanych przez władze
miejskie lub do jednostek
zapewniających takie usługi. Osobne
usuwanie sprzętu AGD pozwala
uniknąć negatywnych skutków dla
środowiska naturalnego i zdrowia
wynikających z jego
nieodpowiedniego usuwania i
umożliwia odzyskiwanie materiałów, z
których jest złożony, oraz osiągnięcia
w ten sposób znaczącej oszczędności
energii i zasobów.
Na obowiązek osobnego usuwania
sprzętu AGD wskazuje umieszczony
na produkcie symbol przekreślonego
pojemnika na śmieci.
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03

Table of Contents