Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 69

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ten ekspres do kawy jest przystosowany do
G
używania wyłącznie z dostarczanym
dzbankiem.
Nie zostawiać włączonego urządzenia z
G
pustym dzbankiem na płytce grzejnej.
Dzbanka nie wolno wstawiać do kuchenki
G
mikrofalowej.
Stosowanie urządzenia w sposób
G
niezgodny z przeznaczeniem może grozić
wypadkiem.
Dzieci od 8. roku życia mogą korzystać z
G
urządzenia, a także dokonywać jego
czyszczenia i czynności konserwacyjnych
zgodnie z zaleceniami podanymi w
instrukcji obsługi, pod warunkiem że nadzór
nad nimi sprawuje odpowiedzialna za ich
bezpieczeństwo osoba dorosła, a one
otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania
niniejszego urządzenia i są świadome
zagrożeń z tym związanych.
Nad osobami o obniżonej sprawności
G
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub
niemającymi doświadczenia ani wiedzy na
temat użytkowania niniejszego urządzenia
należy sprawować nadzór bądź udzielić im
instrukcji dotyczących bezpiecznego
użytkowania urządzenia i uświadomić
zagrożenia z tym związane.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
G
Urządzenie i przewód sieciowy należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci poniżej 8. roku życia."
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
G
użytku domowego. Firma Kenwood nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
69

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03