Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 61

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INFORMACE PRO SPRÁVNÉM
SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE
SMYSLU EVROPSKÉ SMÊRNICE
2002/96
Po ukončení doby své životnosti
nesmí být výrobek odklizen společně
s domácím odpadem. Je třeba
zabezpečit jeho odevzdání na
specializovaná místa sběru tříděného
odpadu, zřizovaná městskou správou
anebo prodejcem, který zabezpečuje
tuto službu. Oddělené sešrotování
elektrospotřebičů je zárukou
prevence negativních vlivů na životní
prostředí a na zdraví, které způsobuje
nevhodné nakládání, umožňuje
recyklaci jednotlivých materiálů, a tím
i významnou úsporu energií a surovin.
Pro účely zdůraznění povinnosti
tříděného sběru odpadu
elektrospotřebičů je na výrobku
zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr
tříděného odpadu.
61

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03