Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 59

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nenechávejte přístroj zapnutý s prázdnou
G
nádobou na ohřívací desce.
Nikdy nevkládejte nádobu do mikrovlnné
G
trouby.
Nesprávné používání spotřebiče může
G
způsobit zranění.
Děti starší 8 let mohou provádět čištění a
G
uživatelskou údržbu spotřebiče v souladu s
návodem k obsluze, pokud jsou pod
dozorem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost a byly poučeny o používání
spotřebiče a vědí o hrozících nebezpečích.
Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
G
či mentálními schopnostmi nebo
nedostatkem znalostí o používání tohoto
spotřebiče musí být pod dozorem nebo
poučeny o jeho bezpečném používání a
rozumět tomu, jaká nebezpečí hrozí.
Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát a
G
spotřebič i napájecí kabel musí být
používány a skladovány mimo dosah dětí
do 8 let.
Toto zařízení je určeno pouze pro domácí
G
použití. Společnost Kenwood vylučuje
veškerou odpovědnost v případě, že
zařízení bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před připojením do elektrické
zásuvky
Napájení, které máte k dispozici,
musí odpovídat napájení
uvedenému na spodní straně
přístroje.
Tento spotřebič splňuje směrnici EC
G
2004/108/EC o elektromagnetické
kompatibilitě a směrnici EC č.
1935/2004 ze dne 27/10/2004 o
materiálech určených pro kontakt s
potravinami.
před prvním použitím
1 Omyjte součásti: viz část „péče a
čištění".
2 Kávovar pročistěte převařením
dvou zásobníků vody (bez kávy).
Viz „příprava kávy".
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03