Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 58

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
G
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a
G
nálepky.
Dávejte pozor na páru, během vaření
G
nikdy nezvedejte víko nádrže.
Nedotýkejte se ohřívací desky ani okolní
G
plochy.
Víko odklápějte vždy pomocí rukojeti na
G
přední straně
Nedotýkejte se horkých součástí včetně
G
přihrádky pro ohřev šálku
Nikdy nenechte viset napájecí kabel tak,
G
aby jej děti mohly zachytit.
Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj.
G
Nechte jej zkontrolovat nebo opravit: viz
„servis a péče o zákazníky".
Přístroj nikdy neponořujte do vody. Dbejte,
G
aby se nenamočil napájecí kabel nebo
zásuvka – hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
V následujících případech odpojte přístroj
G
od elektrické zásuvky:
před doplňováním vody
G G
před čištěním
G G
po použití.
G G
Nikdy neponechávejte přístroj bez dozoru.
G
Dávejte pozor, aby se napájecí kabel
G
nedotýkal horkých ploch.
Před zapnutím kávovaru se vždy
G
přesvědčte, zda je v nádržce voda.
Tento kávovar je vhodný pouze pro
G
používání s dodaným typem skleněné
nádoby.
.
58
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03