Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 47

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Barn fra 8 år og oppover kan bruke, rengjøre
G
og vedlikeholde dette apparatet i samsvar
med brukerinstruksjonene som fulgte med,
gitt at de overvåkes av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet og at de har fått
opplæring i bruk av apparatet og er klar over
farene.
Personer med reduserte fysiske eller
G
psykiske evner eller mangel på kunnskap om
bruk av apparatet må ha fått opplæring i
trygg bruk og være klar over farene.
Barn må ikke leke med apparatet, og både
G
apparatet og ledningen må være utenfor
rekkevidde for barn under 8 år.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige
G
bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar
ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke
er brukt i henhold til denne
bruksanvisningen.
før du kobler til
Sørg for at strømforsyningen tilsvarer
den som vises på undersiden av
apparatet.
Dette apparatet er i samsvar med
G
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før førstegangs bruk
1 For vask av delene ser du
Vedlikehold og rengjøring.
2 Kjør to fulle tanker med vann (uten
kaffe) gjennom kaffetrakteren for å
rengjøre den. Se under Slik lager du
kaffe
deler
koppvarmingsbrett
lokkhåndtak
papirfiltre
permanent filter (hvis det
medfølger)
filterholder
antidryppventil
vanntank (750 ml.)
på/av-knapp med indikator
varmeplate
karaffel
måleskje
slik lager du kaffe
1 Løft lokket med håndtaket
forsiden av kaffetrakteren.
2 Fyll tanken med ønsket mengde
vann. Vannivået må være mellom 2
og 6 koppemerker. Ikke fyll over
MAX-nivået.
47

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03