Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 42

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och spara
G
den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
G
Se upp för varm ånga, lyft aldrig på
G
vattentankens lock medan
bryggningen pågår.
Rör aldrig vid uppvärmningsplattan eller
G
området omkring den.
Lyft alltid på locket via greppet
G
framtill
Rör inte vid varma delar, inklusive
G
koppvärmningsplattan
Låt aldrig sladden hänga ned så att ett barn
G
kan fatta tag i den.
Använd aldrig apparaten om den är skadad.
G
Lämna den för kontroll eller reparation. se
"service och kundtjänst".
Doppa aldrig apparaten i vatten och låt inte
G
nätsladden eller stickkontakten bli våt – du
kan få en elstöt.
Dra ut stickkontakten:
G
innan du fyller på vatten
G G
före rengöring
G G
efter användning.
G G
Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den
G
är påslagen.
Låt inte nätsladden komma i kontakt med
G
varma delar.
Kontrollera alltid att det finns vatten i tanken
G
innan du slå på apparaten.
Denna kaffebryggare får endast användas
G
med den typ av kanna som medföljer.
Lämna inte apparaten påslagen med en tom
G
kanna på värmeplattan.
Kannan får inte placeras i mikrovågsugn.
G
.
42
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03