Download Print this page

Kenwood CM03 Instructions Manual page 39

Cm030 series
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
G
Børn, der er mindst 8 kan bruge, rengøre og
G
foretage brugervedligeholdelse på dette
apparat iht. til den medleverede
brugsvejledning, forudsat at de overvåges af
en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed, og at de har fået instrukser i brug
af apparatet og er opmærksomme på de
iboende farer.
Personer med reducerede fysiske,
G
sansemæssige eller mentale evner, eller
mangel på kendskab, der bruger dette
apparat, skal være blevet vejledt eller givet
instrukser i sikker brug af apparatet og skal
være opmærksom på de iboende farer.
Børn må ikke lege med apparatet, og både
G
apparatet og ledningen skal opbevares uden
for børns (under 8 år) rækkevidde.
Anvend kun apparatet til husholdningsbrug.
G
Kenwood påtager sig ikke erstatningsansvar,
hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
inden stikket sættes i
stikkontakten
Sørg for at el-forsyningen er den
samme som den, der er vist på
bunden af maskinen.
Denne anordning er i
G
overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om
elektromagnetisk forligelighed og
EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der
tilsigtes at få kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
1 Vask delene: se 'vedligeholdelse og
rengøring'.
2 Lad to hold vand løbe igennem
maskinen (uden kaffebønner) for at
rengøre den. Se 'sådan laver du
kaffe'.
forklaring
varmeplade til kop
håndtag på låg
papirfiltre
permanent kaffefilter (hvis det
medfølger)
filtertragt
anti-dryp ventil
vandbeholder (750 ml)
tænd/sluk-kontakt med
indikatorlampe
varmeplade
kande
måleske
sådan laver du kaffe
1 Løft låget ved brug af håndtaget
forrest på kaffemaskinen.
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood CM03