Download Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita HM0810T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
1
Beitel
2
Verstelring
3
Zijhandgreep
4
Handgreepvoet
5
Vastzetknop

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Aantal slagen/min. .................................................. 2 900
Totale lengte ........................................................ 428 mm
Neto gewicht ........................................................... 5,5 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geïsoleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van com-
fort en bekendheid met het gereedschap (na veelvul-
dig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften
van de hamer altijd strikt in acht. Bij onveilig of ver-
keerd gebruik van het gereedschap, bestaat de kans
op ernstig persoonlijk letsel.
1.
Draag
gehoorbescherming.
harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
2.
Gebruik de hulphandgrepen die bij het gereed-
schap werden geleverd. Als u de controle over het
gereedschap verliest, kan dit leiden tot ernstig per-
soonlijk letsel.
3.
Houd elektrisch gereedschap vast aan het geïso-
leerde oppervlak van de handgrepen wanneer u
werkt op plaatsen waar het snijgereedschap met
verborgen bedrading of zijn eigen snoer in aan-
raking kan komen. Door contact met onder span-
ning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde
metalen delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.
4.
Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en/of
gezichtsbescherming. Een gewone bril of een
zonnebril is GEEN veiligheidsbril. Het wordt
tevens sterk aanbevolen een stofmasker en dik
gevoerde handschoenen te dragen.
5.
Controleer dat het bit stevig op zijn plaats is
vastgezet voordat u het gereedschap gebruikt.
Verklaring van algemene gegevens
6
Trekschakelaar
7
Inbussleutel
8
Achterdeksel
9
Schroevedraaier
10 Koolborsteldop
6.
HM0810T
7.
8.
9.
10. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen.
12. Richt het gereedschap niet op iemand in de
13. Raak het bit en onderdelen in de buurt van het
14. Laat het gereedschap niet onnodig onbelast
15. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
Blootstelling
aan
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing
kan leiden tot ernstige verwondingen.
11 Borgmoersleutel
12 Carterdeksel
13 Hamersmeervet
Bij normale bediening behoort het gereedschap
te trillen. De schroeven kunnen gemakkelijk los-
raken, waardoor een defect of ongeluk kan ont-
staan. Controleer of de schroeven goed zijn
aangedraaid,
alvorens
gebruiken.
In koude weersomstandigheden of wanneer het
gereedschap gedurende een lange tijd niet is
gebruikt, laat u het gereedschap eerst opwarmen
door het onbelast te laten werken. Hierdoor zal
de smering worden verbeterd. Zonder degelijk
opwarmen, zal de hamerwerking moeilijk zijn.
Zorg er altijd voor dat u stevig staat.
Zorg ervoor dat er niemand zich onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge plaats
gebruikt.
Houd het gereedschap met beide handen stevig
vast.
delen.
Bedien het gereedschap alleen wanneer u het
vasthoudt.
buurt terwijl het is ingeschakeld. Het bit zou eruit
kunnen vliegen en iemand ernstig verwonden.
bit niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij kunnen
bijzonder heet zijn en brandwonden op uw huid
veroorzaken.
draaien.
die giftig kunnen zijn. Neem de nodige voor-
zorgsmaatregelen tegen inademing van stof en
contact met de huid. Volg de veiligheidsinstruc-
ties van de leverancier van het materiaal op.
het
gereedschap
te
11

Advertisement

loading