Download  Print this page

Advertisement

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres
av barn uten tilsyn eller barn under åtte år.
Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for
barn under åtte år.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Ikke dypp ledningen, støpselet eller apparatet i
vann eller annen væske.
- Ikke la nettledningen henge fra kanten av et bord
eller en benkeplate. Overflødig lengde på ledningen
kan oppbevares i sokkelen på babyflaskevarmeren
for å sikre at apparatet er stabilt.
- Hold strømledningen unna varme overflater.
- Du må ikke koble apparatet til annet enn en
jordet stikkontakt. Pass alltid på at støpselet er
ordentlig satt inn i stikkontakten.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på undersiden av
apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Hvis du må bruke en skjøteledning, må du
kontrollere at det er en jordet skjøteledning på
minst 13 Ampere.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen,
eller selve apparatet er skadet. Hvis
strømledningen er skadet, må den alltid skiftes ut
av Philips, et servicesenter som er godkjent av
Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at
man unngår farlige situasjoner.
NORSK
85

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: