Download  Print this page

Advertisement

NORSK

84
Generell beskrivelse (fig. 1)
1
Babyflaskevarmer
2
Fremdriftsindikator
3
Innstillinger og av/på-knapp
4
Tineinnstilling
5
Innstilling 1 for oppvarming av melk
6
Innstilling 2 for oppvarming av melk
7
Innstilling 3 for oppvarming av melk
8
Innstilling for oppvarming av barnemat
9
Av/på-knapp
Viktig
Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr,
hvis du registrerer apparatet ditt på www.philips.com/
welcome.
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
babyflaskevarmeren, og ta vare på den for fremtidig
referanse.
Fare
- Apparatet må ikke senkes ned i vann eller annen
væske og må heller ikke skylles under rennende vann.
Advarsel
- Apparatet må bare brukes innendørs.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år.
Personer med nedsatt synsevne, fysisk eller psykisk
funksjonsevne eller personer med manglende
erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet
dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk
av apparatet på en sikker måte og forstår risikoen.

Advertisement

   Also See for Philips AVEnT scf356

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: