Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch PHO 2000 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2202-001.book Page 64 Tuesday, June 24, 2014 9:30 AM
64 | Ελληνικά
Viisto kulmaohjainta käyttäen
Aseta huulloksia tai pintoja
viistettäessä tarvittava viiste-
kulma kulma-asetuksella 23.
Säilytystila
Säilytyskotelossa 7 on kuvan mukaisesti säilytyspaikka yhdel-
le höylän terälle 14 (vain mallissa PHO 2000) ja yhdelle kuu-
siokoloavaimelle 15. Kun haluat tyhjentää kotelon, vedä säily-
tyskotelo 7 kokonaan ulos höylästä.
15
14
7
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
 Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
 Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuuletusau-
kot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvalli-
sesti.
Pidä seisontatuki 26 herkkäliikkeisenä ja puhdista se säännöl-
lisesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löytyy laitteen mallikilvestä.
1 619 P12 023 | (24.6.14)
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee käyttökelvotto-
mat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimit-
taa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό κα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά
φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
 Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε
μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
να άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 2000

This manual is also suitable for:

Pho 1500Weu